Jūs atrodaties šeit

Valde

AS "RĪGAS SILTUMS” darbību vada valde, kas darbojas saskaņā ar akcionāru statūtiem.

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē likums Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes un padomes locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu padomes un valdes locekļu atlasi, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības institūciju izveidi.

AS "RĪGAS SILTUMS”  valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons

Vairāk nekā 26 gadu darba pieredze vadošos amatos lielākajos starptautiskajos un Latvijas uzņēmumos telekomunikāciju, IT, enerģētikas un industriālās automatizācijas nozarēs - Tet, Marconi, Ericsson, Cisco, Sadales tīkls un Siemens. No 2022.gada aprīļa AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis, kura pārziņā ir uzņēmuma stratēģiju izstrāde un ieviešana; korporatīvās pārvaldes jautājumi; mārketinga, jaunu biznesa veidu un digitālo risinājumu attīstība un ieviešana. No 2022.gada 15.augusta AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs.

Ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā; maģistra grādu un telekomunikāciju inženiera kvalifikāciju Rīgas Tehniskajā universitātē. I.Pētersons ir aktīvi darbojies arī divās Eiropas Savienības asociācijās – EURELECTRIC un EDSO for Smart Grids. Kopš 2021.gada marta Tet padomes loceklis.

Nepieder AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas BioEnerģija” akcijas.

Valdes loceklis Uģis Osis

No 1994.gada savu darba pieredzi veidojis ar siltumapgādes sistēmu attīstības projektiem. Periodā no 2007. līdz 2010.gadam vadījis pašvaldības uzņēmumus SIA “Jūrmalas siltums” un SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.  Kopš 2010.gada AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis, kura pārziņā ir Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības nodrošināšana, koordinējot siltuma ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī nodrošinot siltumapgādes sistēmas attīstību un atjaunotni. Atbild par tehnisko politiku uzņēmumā.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē. Kopš 2006.gada ir Rīgas Tehniskās universitātes docents. Aktīvi piedalās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas darbā, lai veicinātu energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu un lietošanu Latvijā.

Nepieder AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas BioEnerģija” akcijas.

Valdes loceklis Raivis Elliņš

Kopš 1996.gada strādā siltumenerģētikas nozarē. Ir strādājis pie rūpniecisko katlu ražošanas, kā arī pie vairākiem Latvijas pilsētu siltumapgādes modernizācijas projektiem. No 2011.gada AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis, kura pārziņā ir uzņēmuma ražošanas virziens – siltumavoti, elektrodienests, un mērījumu un ieregulēšanas dienests. R.Elliņa pārziņā ir arī energoresursu (šķelda, dabasgāze, elektroenerģija) iegāde uzņēmuma darbības nodrošināšanai. R.Elliņa vadībā ir veikti vērienīgi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu modernizācijas projekti tādi kā siltumcentrāles “Ziepniekkalns” modernizācija ar 22 MW biokurināmā energobloka izbūvi, siltumcentrāles “Zasulauks” modernizācija ar 20 MW biokurināmā katlu mājas izbūvi un siltumcentrāles “Daugavgrīva” modernizācija ar divu 4 MW šķeldas katlu uzstādīšanu. Tāpat ir uzsākta un pabeigta SC "Imanta" 40 MW biokurināmā katlumājas izbūve.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas specialitātē. Zināšanas papildina ar siltumenerģētikas nozari saistītajās apmācību programmās Latvijā un ārzemēs.

Nepieder AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas BioEnerģija” akcijas.

Valdes locekle Vineta Kutkēviča

Kopš 2022.gada 3.oktobra AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekle finanšu jomā. Guvusi plašu starptautisku pieredzi finanšu pārvaldībā, stratēģiskajā plānošanā, pārmaiņu vadībā, uzņēmējdarbības un audita pieredzi, spējot veicināt darba efektivitāti un sasniegt izcilus rezultātus. V.Kutkēviča bijusi SIA Intrum Latvia finanšu direktore Baltijas valstīs, SIA Puratos Latvia finanšu direktore Baltijas valstīs un Somijā, SIA BaltCap Managments Latvia finanšu vadītāja.

Vineta Kutkēviča ir ieguvusi ACCA sertifikātu un biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Banku Augstskolas/Swiss Business School.

Nepieder AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas BioEnerģija” akcijas.

Valdes loceklis Mārcis Kauliņš

Enerģētikas nozarē darbojas kopš 2011. gada, kur ir ieņēmis vadošus amatus ar Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmu saistītās kapitālsabiedrībās AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Latvijas elektriskie tīkli”, strādājis AS “Latvenergo”. M.Kauliņš ir darbojies elektroenerģijas pārvades sistēmas nodalīšanā no vertikāli integrētas elektroenerģijas sistēmas, piedalījies pārvades sistēmas objektu plānošanas, iepirkumu un pārbūves procesos ceļā uz elektroenerģijas sistēmas sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu. AS “RĪGAS SILTUMS” Mārča Kauliņa pārziņā ir korporatīvās pārvaldības, sistēmas regulācijas, iepirkumu  un juridiskie jautājumi.

M.Kauliņš ir ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē.

Nepieder AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas BioEnerģija” akcijas.