Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

  1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
  2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu;  
  3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir pievienojusies iniciatīvai "Misija Nulle", parakstot "Misijas Nulle" hartu. "Misija Nulle" dalībnieks ir apņēmies īstenot drošu darba vidi veicinošas aktivitātes, ar mērķi novērst nelaimes gadījumus darba vietā, kā arī izglītot darbiniekus par drošu darba vidi arī ārpus darba vietas. Iniciatīva "Misija Nulle"  = Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.
AS "RĪGAS SILTUMS" ir saņēmusi Platīna kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā. Šajā kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, augsta līmeņa caurskatāmību, kā arī ietekmes auditorijas iesaisti.

 

Darba aizsardzības dienesta darba aizsardzības vecākais speciālists/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Darba aizsardzības dienesta darba aizsardzības vecāko speciālistu/-i

Galvenie darba pienākumi

Veikt organizatoriskus pasākumus drošu un veselīgu darba apstākļu radīšanā strādājošajiem.

Nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu uzņēmumā.

Veikt darba vides risku novērtēšanu, organizēt nepieciešamos pasākumus to mazināšanai.

Pilnveidot un ieviest darba aizsardzības un ugunsdrošības procesus uzņēmumā.

Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī nepieciešamo dokumentāciju civilajā aizsardzībā.

Organizēt darbinieku obligātās veselības pārbaudes.

 

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: augstākā izglītība darba aizsardzībā un vēlams papildus otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs.

Papildus prasības: apgūta 160 stundu programma “Ugunsdrošības speciālists”.

Pieredze: attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 3 (trīs) gadi.

Valsts valodas prasme C1 līmenī.

Citas prasmes:

prasme strādāt komandā, labas komunikācijas spējas un atbildība pret veicamajiem darbiem;

prasme iegūt un analizēt informāciju lēmumu sagatavošanai, pieņemšanai un darbības analīzei;

prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas;

prasme sagatavot dokumentus ar analītiskiem materiāliem un motivācijām;

labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint u.c. programmām).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1670,- līdz 2171,- mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Darba aizsardzības dienesta vadītāja Irēna Luckāne – tālrunis 67017251, 29475919. Piesakoties vakancei, CV un motivācijas vēstuli iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 19.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

 

Siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtas operators/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtas operatoru/i

Galvenie darba pienākumi

Nodrošināt apkalpojamo katlu iekārtu, koģenerācijas iekārtu, sildītāju, deaeratoru, sūkņu u.c. siltumcentrāles iekārtu nepārtrauktu darbību.

Maiņas laikā nodrošināt stabilu kurināmā degšanas režīmu siltumapgādes iekārtās.

Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas apkures iekārtas operatora.

Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī izdarīt ierakstus parametru reģistrācijas žurnālā.

Sekot rādošo un reģistrējošo mēraparātu darbam, izmantojot SC esošās datorprogrammas.

Pārbaudīt drošības vārstus, līmeņrāžu stiklus un automātikas iekārtu stāvokli.

Veikt strādājošo iekārtu - rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu nožogojuma apgaitu un apskati, sekot to normālam darbam.

Nepieciešamības gadījumā veikt iekārtu ekspluatācijas apkopi un remontu. Par iekārtu, automātikas vai mēraparātu bojājumiem nekavējoties ziņot energodispečeram.

Katlu iekārtu apturēšanas vai avārijas gadījumā piedalīties katlu iekārtu remontu darbos.

 

Prasības pretendentam

Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība.

Augstspiediena katlu iekārtu operatora kursi, ja nav iegūta augstspiediena katlu iekārtu operatora kvalifikācija.

A2 valsts valodas prasmes pakāpe.

Nepieciešamās kompetences:

  • prasme ātri pieņemt lēmumu paaugstināta stresa situācijā;
  • prasme strādāt komandā; 
  • prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;
  • spēja uzņemties atbildību par savu un citu personu drošību; 
  • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint u.c.).

 

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1060,- līdz EUR 1378,- mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Siltuma ielā 6, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Ziepniekkalns” iecirkņa vadītājs Kalvis Kalniņš – tālrunis 27034459. CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 9.oktobrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Automatizēto katlu māju iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieks/-ce

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā siltumcentrāles ‘“Vecmīlgrāvis” Automatizēto katlu māju iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieku/ci

Galvenie darba pienākumi

Veikt tvaika, ūdenssildāmo un šķeldas katlu, katlu palīgiekārtu, siltumapmaiņas  sūkņu, armatūru, ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtu, šķidrā kurināmā saimniecības iekārtu, gāzes iekārtu un cauruļvadu, metāla konstrukciju un nožogojumu, pazemes un virszemes komunikāciju un ar tiem saistīto būvju un konstrukciju, artēzisko urbumu u.c. iekārtu, ugunsdzēsības iekārtu tehniskās apkopes, remontu darbus (t.sk. tīrīšanas un krāsošanas darbus u.c.), montāžu un nomaiņu.

Veikt celtniecības un santehnikas remontu darbus.

Veikt iekraušanas - izkraušanas darbus.

Novērst neliela apjoma siltumiekārtu izolācijas bojājumus.

Piedalīties teritorijas sakopšanā.

Prasības pretendentam

Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība vai arodizglītība siltuma, ūdens, kanalizācijas nozarē.

Pieredze attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 1 gads.

B kategorijas autovadītāja apliecība

A2 valsts valodas prasmes pakāpe.

Nepieciešamās kompetences:

prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas; 

prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

prasme strādāt komandā; 

spēja veikt darbus, ar lielu fizisko veiklību, palielinātu fizisku piepūli un kustību precizitāti;

spēja ātri pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību paaugstināta stresa situācijā.

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1205 līdz EUR 1566 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Imants Ozols – tālrunis 29807347. Piesakoties vakancei, lūdzam CV un motivācijas vēstuli iesniegt Personāla daļā, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz  2022.gada 23.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtu operators/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtu operatoru/-i

Galvenie darba pienākumi

Nodrošināt apkalpojamo katlu iekārtu, koģenerācijas iekārtu, sildītāju, deaeratoru, sūkņu u.c. siltumcentrāles iekārtu nepārtrauktu darbību.

Maiņas laikā nodrošināt stabilu kurināmā degšanas režīmu siltumapgādes iekārtās.

Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas apkures iekārtas operatora.

Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī izdarīt ierakstus parametru reģistrācijas žurnālā.

Sekot līdzi parametriem tiešsaitē, izmantojot datorus un SC esošās datorprogrammas.

Pārbaudīt drošības vārstus, līmeņrāžu stiklus un automātikas iekārtu stāvokli.

Veikt strādājošo iekārtu - rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu apskati un apgaitu, sekot līdzi stāvoklim.

Nepieciešamības gadījumā veikt iekārtu ekspluatācijas apkopi un remontu. Par iekārtu, automātikas vai mēraparātu bojājumiem nekavējoties ziņot maiņas energodispečeram.

Katlu iekārtu apturēšanas vai avārijas gadījumā piedalīties katlu iekārtu remontu darbos.

Prasības pretendentam

Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība.

Augstspiediena katlu iekārtu operatora kursi, ja nav iegūta augstspiediena katlu iekārtu operatora kvalifikācija.

A2 valsts valodas prasmes pakāpe.

Nepieciešamās kompetences:

prasme ātri pieņemt lēmumu paaugstināta stresa situācijā;

prasme strādāt komandā; 

prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

spēja uzņemties atbildību par savu un citu personu drošību; 

vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint u.c.).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 935 līdz EUR 1215 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Imants Ozols – tālrunis 29807347. CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 24.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Automatizēto katlu māju iecirkņa releju aizsardzības un automātikas inženieris/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Automatizēto katlu māju iecirkņa releju aizsardzības un automātikas inženieri

Galvenie darba pienākumi

Veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošo normatīvo aktu un AS „RĪGAS SILTUMS’’ (turpmāk- AS) iekšējo normatīvo aktu prasībām.

GRP revīzijas un pārbaudes.

Katlu regulējošās un drošības automātikas pārbaudes-testēšanas.

Avārijas signālu pārraides uz dispečerdienestu pārbaudes-testēšanas, remontu un bojāto detaļu nomaiņa piesaistot ITD personālu.

Avārijas kurināmā ierīču pārbaudi-testēšanu, remontu un bojāto detaļu nomaiņu.

Frekvenču pārveidotāju pārbaudi-testēšanu, remontu un bojāto detaļu nomaiņu.

Karstā ūdens boileru, akumulācijas tvertņu un siltummaiņu vadības automātikas pārbaudi-testēšanu, vadības bloku pārbaudi, tīrīšanu, nomaiņu.

Skursteņslauķa aktu sagatavošanu skursteņiem un ventilācijas ietaisēm.

Siltumtīklu HP vai jebkuru cita veida pārbaužu, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē AGKM funkcionalitāti, uzraudzību un koordinēšanu.

Pārvaldīt drošības automātikas darbību un nodrošināt LRTDEA ekspertu slēdziena saņemšanu par iekārtu atbilstību drošai ekspluatācijai.

Pēc AS nosūtījuma apmeklēt mācības, lekcijas un seminārus.

Veikt organizatorisko jautājumu saskaņošanu ar citiem AS „RĪGAS SILTUMS” dienestiem.

Sagatavot un noformēt, KM remontdarbiem nepieciešamo, materiālu pasūtīšanu.

Sagatavot un noformēt atskaites par AGKM veiktajām profilaktiskajām apkopēm.

Izpildīt citus uzdevumus pēc SC Vecmīlgrāvis vadītāja vietnieka un tiešā vadītāja norādījumiem savas kompetences ietvaros.

 

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: profesionālā augstākā izglītība vienā no uzskaitītajām jomām: siltumenerģētikā, siltumtehnikā.

Pieredze: attiecīgajā specialitātē ne mazāk kā viens gads.

Valsts valodas prasme C1 līmenī.

Nepieciešamās kompetences:

profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;

prasme pieņemt lēmumus paaugstināta stresa situācijā un uzņemties atbildību;

prasme organizēt darbu un izpildīt uzdevumus, kuriem nav noteiktas metodikas;

prasme strādāt komandā;

prasme analizēt un izvērtēt liela apjoma informāciju, lai izvēlētos labākos risinājumus lēmuma pieņemšanai;

prasme saskaņot savu darbību ar citiem AS darbiniekiem un apakšvienībām, kā arī personām ārpus AS;

spēja uzņemties atbildību par savu un citu personu drošību; 

prasme sagatavot vēstules, ziņojumus, atskaites ar analītisko materiālu un nepieciešamo pamatojumu un skaidrojumu;

prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, u.c.).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1670 līdz EUR 2171 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Imants Ozols – tālrunis 29807347. CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 25.oktobrim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Tehniskās daļas vecākais referents/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Tehniskās daļas vecāko referentu (-i)

Galvenie darba pienākumi

Veikt pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošo normatīvo aktu un AS „RĪGAS SILTUMS’’ (turpmāk – AS) iekšējo normatīvo aktu prasībām.

Sekot Ministru kabineta (turpmāk – MK), Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk- CFLA) un “Latvijas Vēstneša” mājaslapās publicētajai informācijai, kas attiecas uz Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu projektu aktivitātēm, kā arī grozījumiem esošajos MK noteikumos, kas reglamentē ES fondu projektus.

Uzturēt kontaktus ar Ekonomikas ministrijas ES fondu nodaļas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem, iegūstot informāciju par ES fondu darbības programmām un informēt par to AS vadību.

Pastāvīgi sekot un savlaicīgi informēt tiešo vadītāju par aktualitātēm normatīvos aktos siltumenerģētikas jomā, izvērtēt aktualitāšu ietekmi uz AS darbību.

Gatavot informāciju, t.sk. prezentācijas, informatīvos materiālus un dokumentu projektus.

Piedalīties Tehniskās daļas iekšējos normatīvo dokumentu izstrādē.

Piedalīties institūciju darba grupās, lai risinātu nozares problēmu jautājumus.

Izpildīt citus AS vadības un tiešā vadītāja dotos uzdevumus.

 

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība siltumenerģētikā un  siltumtehnikā, būvniecībā vai tiesību zinībās.

Pieredze: attiecīgajā specialitātē ne mazāka par 3 gadiem.

Valsts valodas prasme C1 līmenī.

Angļu valodas prasme B2 līmenī (Upper-Intermediate).

Nepieciešamās kompetences:

profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;

prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

prasme argumentēt savu viedokli;

prasme organizēt darbu un izpildīt uzdevumus, kuriem nav noteiktas metodikas;

prasme sagatavot vēstules, ziņojumus, analītisko materiālu un nepieciešamos pamatojumus un skaidrojumus;

prasme analizēt un izvērtēt liela apjoma informāciju, lai izvēlētos labākos risinājumus lēmuma pieņemšanai;

prasme strādāt komandā;

labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

prasme sagatavot vēstules, ziņojumus, prezentācijas, atskaites ar analītisko materiālu un nepieciešamo pamatojumu un skaidrojumu;

prasme formulēt un izteikt rakstveidā viedokli par AS kompetencē esošiem jautājumiem;

prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, PowerPoint u.c.).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto alga no EUR 1440,- līdz EUR 1872,- mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Tehniskās daļas vadītāja Dace Puncule – tālrunis 67017385. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 11.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Pieteikuma anketas paraugs