Jūs atrodaties šeit

ES KF 2007.-2013.g. plānošanas periods

AS „RĪGAS SILTUMS” aktīvi iesaistījusies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu apgūšanā. Laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam tika sagatavoti un iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā deviņi projektu iesniegumi, kuri pēc tam tika sekmīgi realizēti, kopumā piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu vairāk kā 14 miljonu EUR apjomā.

Lielākā daļa no tiem realizēti 2010.gada 31.augusta MK noteikumu Nr.824 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”” ietvaros, veicot siltumtīklu maģistrāļu rekonstrukciju, kā arī modernizējot siltumcentrāles.

 SC “Zasulauks” tika uzstādīts jauns biokurināmā katls ar siltuma jaudu 20MW, kā arī veikta automatizētas biokurināmā noliktavas un infrastruktūras pieslēgumu izbūve.

Lielas pārmaiņas, izmantojot ES līdzfinansējumu, notikušas siltumcentrālē „Vecmīlgrāvis” - tur nomainīti trīs ūdenssildāmie katli vecajā katlu mājā, to vietā uzstādot trīs jaunus, automatizētus ūdenssildāmos katlus, savukārt jaunajā šķeldas katlu mājā veiksmīgs risinājums energoefektivitātes paaugstināšanai bija biokurināmo katlu aprīkošana ar dūmgāzu kondensatoru, kas ļauj izmantot dūmgāzu kondensācijas siltumenerģiju, paaugstinot katlu lietderības koeficientu par 15 – 25%.

Apjomīgi rekonstrukcijas darbi veikti arī vairākos siltumtīklu maģistrāļu posmos Gaujas, Brīvības, Juglas un Čaka ielās, kā arī Ķengaragā – Maskavas, Ogres un Prūšu ielās, kopumā rekonstruējot 6,5 km siltumtīklu. Ar gandarījumu redzam, ka iepriekšējos gados ar ES līdzfinansējumu realizētie projekti devuši pozitīvus rezultātus – vecie cauruļvadi nomainīti ar jauniem, rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kuriem ir daudz mazāki siltumenerģijas zudumi, un tie ir aprīkoti ar īpašu kontrolsistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājuma vietu, kā arī tiem ir zemākas ekspluatācijas izmaksas un ilgāks kalpošanas laiks, līdz ar to siltuma zudumi ar katru gadu samazinās.

Savukārt 2009.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.165 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2. aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”” ietvaros siltumcentrālē „Ziepniekkalns” tika izbūvēts jauns koģenerācijas energobloks ar elektrisko jaudu 4 MW un siltuma jaudu līdz 22 MW, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Šie pasākumi ļāva samazināt siltumenerģijas tarifu, sniedzot kaut nelielu, tomēr reālu, finansiālu ieguvumu mūsu klientiem.

Ir noslēdzies ES struktūrfondu 2007.-2013.g. plānošanas periods. Pabeigta jaunā 2014.-2020.g. plānošanas perioda darbības programmas dokumentu izstrāde un saskaņošana Eiropas Savienības komisijas un dalībvalstu valdības līmenī. 2014.gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja ES struktūrfondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kurā, kā viens no prioritārajiem virzieniem, ir energoefektivitātes veicināšana un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē. Tas paredz atbalstu gan siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, gan pārvades zudumu samazināšanai, veicot siltumtīklu rekonstrukciju, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Paredzams, ka jaunie MK noteikumi, kas regulēs šīs aktivitātes, tiks pieņemti 2016.gada pirmajā ceturksnī.