Jūs atrodaties šeit

Ilgtspēja

Apzinoties AS RĪGAS SILTUMS lomu ilgtspējīgā attīstībā, AS RĪGAS SILTUMS savā darbībā attīstīta tādus procesus un pakalpojumus, kas veicina Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) 2015.gadā 25.septembrī pieņemto Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķu (ilgtspējīgas attīstības mērķi - IAM) īstenošanu. Izvērtējot iespējas sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas mērķu  īstenošanā, AS RĪGAS SILTUMS par prioritāriem izvirza:

  • IAM 1. mērķi - Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs;
  • IAM 3. mērķi - Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
  • IAM 4. mērķi - Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas;
  • IAM 7. mērķi - Nodrošināt piekļuvi stabili pieejamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu;
  • IAM 8. mērķi - Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem;
  • IAM 9. mērķi - Veidot noturīgu un ilgtspējīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
  • IAM 11. mērķi - Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;
  • IAM 12. mērķi - Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus;
  • IAM 13. mērķi - Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi;
  • IAM 15. mērķi - Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

AS RĪGAS SILTUMS sniedz savu ieguldījumu arī citu ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildē, tajā skaitā īstenojot aktivitātes šajā politikā noteikto KSA virzienu ietvaros.

Ar AS RĪGAS SILTUMS korporatīvās sociālās atbildības politiku varat iepazīties sadaļā Darbības dokumenti.

Siltumapgādes uzņēmums regulāri izvērtē savas darbības ilgtspēju.

Iegūstot Ilgtspējas indeksa augstāko novērtējumu Platīna kategoriju, AS „RĪGAS SILTUMS” apliecina, ka uzņēmums strādā atbilstoši prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos - rūpējoties ne tikai par klientiem, bet arī par darbiniekiem, apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību.

"Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā.