Jūs atrodaties šeit

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums (https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums) palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos: e-pasts: trauksme@rs.lv .

Vairāk informācijas par trauksmes celšanu var iegūt Valsts kancelejas izveidotajā informatīvajā tīmekļa vietnē https://trauksmescelejs.lv.

Kad celt trauksmi?

Trauksmi var celt par pārkāpumu neatkarīgi no jomas, kurā strādā. Trauksmes cēlējam jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot pamatotu informāciju, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu.

Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas kaitē sabiedrības interesēm.

Ja Tavā rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Šī informācija ir iegūta, veicot darba pienākumus un Tev ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir patiesa.

Kā celt trauksmi?

Trauksmes cēlējs ziņojumu, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai ievērojot Iesniegumu likumā 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedz:

  1. nosūtot pa pastu uz AS “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai ievietojot aizlīmētā aploksnē atbilstoši marķētā trauksmes cēlēju ziņojumiem paredzētajā pasta kastē, kas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 3A, 1.korpusa, 1.stāvā;
  2. nosūtot uz e-pasta adresi: trauksme@rs.lv;
  3. ierodoties klātienē un ziņojot mutvārdos AS tīmekļvietnē norādītajai Atbildīgajai personai trauksmes celšanas jautājumos. Atbildīgā persona mutvārdu iesniegumu noformē rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Ja Jūsu ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums vai AS “RĪGAS SILTUMS” rīkosies citā veidā atbilstoši ziņojuma saturam, Jūs par to attiecīgi informējot.

Trauksmes celšanas kārtība

Ar AS “RĪGAS SILTUMS” noteikumiem par iekšējo trauksmes celšanas kārtību ir izveidota AS “RĪGAS SILTUMS” iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina iespēju uzņēmuma darbiniekiem un citām personām sabiedrības interesēs droši ziņot par Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem uzņēmumā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, personai veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.