Jūs atrodaties šeit

Līgumu noslēgšana

Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu noslēgšanas procedūra

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma un MK Noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas  piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumiem siltumenerģija Objektiem tiek piegādāta, pamatojoties uz līgumu par siltumenerģijas piegādi, kas noslēgts starp piegādātāju (AS “RĪGAS SILTUMS”) un lietotāju (Objekta īpašnieks(-i). Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegt.

Par daudzdzīvokļu mājas siltumapgādi ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 22.03.2017. lēmumu Nr.54 ir apstiprināta līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai (paraugs šeit) (1.pielikums) teksta redakcija. Ja vēlaties pārjaunot šobrīd spēkā esošo līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu jaunajā redakcijā, lūdzam sazināties ar AS “RĪGAS SILTUMS” Līgumu daļas vadītāju I.Davidčiku, tālr. 67017270. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu daudzdzīvokļu mājai noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Par pārējo objektu siltumapgādi  ir jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (paraugs šeit) (2.pielikums).

Līguma sagatavošanai objekta īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz AS “RĪGAS SILTUMS” Līgumu daļā vai ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot kanceleja@rs.lv iesniegums (paraugs šeit) (3.pielikums), pievienojot nepieciešamos dokumentus (paraugs šeit) (4.pielikums).

Pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pēc iespējas īsākā laikā tiek sagatavots līgums un izsniegts/nosūtīts izskatīšanai objekta īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai.

Ja par objektam piegādāto siltumenerģiju ir jāpielieto atšķirīgas normatīvajos aktos noteiktās PVN likmes, iesniegumam jāpievieno pieteikums (paraugs šeit) (5.pielikums) par patērētā siltumenerģijas daudzuma procentuālo sadali. 

Īpašnieks vai tā pilnvarotā persona paraksta līgumu AS “RĪGAS SILTUMS” Līgumu daļā, Cēsu ielā 3A, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai ar drošu elektronisko parakstu.

Norēķinu kārtības maiņa

Daudzdzīvokļu mājas īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par norēķinu kārtību par mājā patērēto siltumenerģiju.

Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, pieņemot lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, katrai apkures sezonai var mainīt norēķinu kārtību vai aprēķina Metodiku, par to rakstveidā paziņojot AS “RĪGAS SILTUMS” 1 (vienu) mēnesī pirms kārtējās apkures sezonas sākuma. Paziņojumam jāpievieno šādi dokumenti:

1. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtā lēmuma par izvēlēto norēķina kārtību kopija.

 Pieņemot lēmumu par tiešo norēķinu kārtību, lēmumā jānorāda:

  • datumu, ar kuru tiek mainīta norēķinu kārtība;
  • atbilstoši LR Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” dzīvokļu īpašnieku izvēlēto Metodiku;
  • dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu, kura nodrošinās datu iesniegšanu piegādātājam Rēķina-aprēķina (Abonenta apmaksājamā rēķina daļa) sagatavošanai par sniegtajiem pakalpojumiem (iesniedzamo datu paraugs šeit) (6.pielikums_tieso_norekinu_gadijuma);
  • informāciju par Rēķinu - aprēķinu sagatavošanas, apstrādāšanas un piegādes izdevumiem (šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” viena rēķina - aprēķina sagatavošanas izmaksas ir EUR 2,73 bez PVN katram dzīvokļa īpašumam. Ja rēķina – aprēķina piegāde tiek nodrošināta pa pastu, izmaksas palielinās atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. Rēķina-aprēķina apkalpošanas izmaksas var tikt koriģētas atbilstoši faktiskajām izmaksām. Aktuāla Informācija par Rēķinu - aprēķinu sagatavošanas, apstrādāšanas un piegādes izdevumiem tiek publicēta AS “RĪGAS SILTUMS” Interneta vietnē www.rs.lv.).

​​2. Tiešo norēķinu gadījumā Abonentu - mājas īpašnieku/dzīvokļu īpašnieku sarakstu (paraugs šeit) (7.pielikums_tieso_norekinu_gadijuma), minēto sarakstu papildus jāiesniedz elektroniski EXCEL formātā (paraugs šeit) (8.pielikums_tieso_norekinu_gadijuma_excel).

Pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas tiks sagatavota  Vienošanās par norēķinu kārtību:

  • ja dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu veikt norēķinus ar pilnvarotās personas starpniecību – Vienošanās par netiešo norēķinu kārtību (paraugs šeit) (9.pielikums);
  • ja dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu veikt tiešos norēķinus – Vienošanās par tiešo norēķinu kārtību (paraugs šeit) (10.pielikums).

Informācija par tiešajiem norēķiniem un viena Rēķina-aprēķina apkalpošanas  izmaksām ir pieejamā sadaļā Iedzīvotājiem – Tiešie norēķini.