Jūs atrodaties šeit

Biokurināmā katlu mājas izbūve SC “Imanta”

Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/032

2018.gada 31.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Lai paaugstinātu SC „Imanta” efektivitāti un samazinātu dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē, tiek paredzēta biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x20 MW un dūmgāzu kondensatora izbūve vietā, kur pašlaik atrodas darbā neizmantotā mazuta saimniecība. Tādējādi tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturizēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu. Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts importētās fosilās dabasgāzes patēriņš no 100% uz 58.48% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu.

2018.gada 20.martā tika izsludināts atklāts konkurss „ Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta””, sludinājumus publicējot AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā, kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 22.06.2018. Šobrīd tiek veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Atklāta konkursa „Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta””, id. Nr. RS/E 17/107/AK, rezultātā 2018.gada 9.oktobrī noslēgts būvprojekta izstrādes, iekārtu piegādes, būvmontāžas un būvdarbu līgums un iekārtu apkopes līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA „Energoremonts Rīga”.

Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūvi siltumcentrālē “Imanta” līguma cena sastāda ~16 milj. EUR, līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izmaksu daļas ~ 6 milj. EUR.

Šobrīd notiek sagatavošanās darbi projekta realizācijas uzsākšanai.

Informācija publicēta 29.10.2018.

2019.gada 22.februārī atvērts atklāts konkurss, kurā tika saņemti piedāvājumi būvprojekta „Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta” ekspertīzei. Notiek piedāvājumu izvērtēšana.

2019.gada 25.februārī saņemta būvatļauja ar tālākiem projektēšanas nosacījumiem.

Šobrīd aktīvi turpinās projektēšanas darbi, kā arī visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšana. Ir iesniegti tehnisko noteikumu pieprasījumi visām 27 institūcijām un saņemti tehniskie noteikumi no 21 institūcijas.

Noslēgti līgumi par visu galveno pamatiekārtu izgatavošanu un piegādi, uzsākta to projektēšana un ražošana.

Informācija publicēta 01.03.2019.

Saņemti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi projektēšanai. Vēl jāsaņem atbilde no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes par izskatīšanai iesniegtajiem papildus skaidrojumiem.

2019.gada 15.aprīlī parakstīts līgums par būvprojekta "Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve SC "Imanta" ekspertīzi. Ekspertiem tiek iesniegta projekta dokumentācija izvērtēšanai pa daļām, tajā skaitā jau iesniegta arhitektūras daļa, būvkonstrukcijas, ugunsdzēsības pārskats un darbu organizācijas plāns.

2019.gada 12.aprīlī ir noslēdzies atklāts konkurss par būvobjekta "Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē "Imanta" būvuzraudzību, šobrīd noris līguma slēgšanas process.

Projektētāji iesnieguši AS “RĪGAS SILTUMS” izskatīšanai visas tehnoloģiskās shēmas un zīmējumus, turpinās atsevišķu detalizētu tehnoloģisko elementu izstrāde. Vienlaicīgi notiek projekta sadaļu saskaņošanas process ar AS “RĪGAS SILTUMS”  un pārējām institūcijām.

Informācija publicēta 31.05.2019.

2019.gada 3.jūnijā Būvprojekta komplekts tika iesniegts Būvvaldē elektroniskā formātā BIS sistēmā un piereģistrēts ar būvniecības lietas Nr. TMP-89711-1883. 2019.gada jūnija un jūlija mēnesī notika aktīva būvprojekta ekspertīze un savstarpēja saziņa starp projektētājiem un AS “Inspecta Latvia” ekspertiem. 2019.gada 17.jūlijā no Būvvaldes tika saņemti aizrādījumi par izstrādāto Būvprojektu. 25.jūlijā no Ekspertiem ir saņemts Būvprojekta pozitīvs atzinums.

2019.gada 12.jūnijā noslēgts līgums ar AS “Inspecta Latvia” par Būvobjekta biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW SC "Imanta" izbūves darbu būvuzraudzību. 2019.gada 27.jūnijā no būvuzraugiem tika saņemts Būvuzraudzības plāns.

Izstrādāts un ar Pasūtītāja speciālistiem saskaņots darbu veikšanas projekts (DVP) un Darba aizsardzības plāns (DAP).

Vienlaicīgi jūlijā Būvvaldē tika iesniegts pieteikums un dokumenti atbilstoši būvniecības uzsākšanas nosacījumiem. Ir sagatavota un saskaņota ar Pasūtītāju Darbu izpildes programma un darbu uzsākšanas atļauja.

Atlicis saņemt ģenerālplāna saskaņojumu no Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes par izskatīšanai iesniegtajiem papildus skaidrojumiem. Tiek gaidīts pozitīvs atzinums no Būvvaldes un atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Siltumcentrāles “Imanta” kopskats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siltumcentrāles “Imanta” ģenplāns

Informācija publicēta 31.07.2019.

2019.gada 1.augustā no Rīgas pilsētas Būvvaldes tika saņemta būvatļauja, kurā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi.

2019.gada 27.augustā uzsākta pāļu urbšana. Līdz 2019.gada 27.septembrim tika ieurbti visi 448 pāļi.

Pāļu urbšana

2019.gada 17.septembrī katlu iekārtas no Dānijas tika piegādātas objektā.

Katlu transportēšana uz siltumcentrāli “Imanta”

2019.gada 9.oktobrī svinīgajā pasākumā Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis kopā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju Rolandu Irkli un būvnieku SIA “Energoremonts Rīga” valdes locekli Edgaru Kvāli iemūrēja simbolisku kapsulu SC “Imanta” biokurināmā katlu mājas pamatos ar plānoto jaudu 48 MW.

Kapsulas iemūrēšana

Ar 2019.gada 30.septembri  tika uzsākta katlu mājas pamatu pieņemšanas bedres un grīdas betonēšanas darbi.

Kurināmā noliktavas kurināmā pieņemšanas bedres betonēšana

Katlu mājas pamatu pieņemšanas bedres un grīdas betonēšanas darbi

Periodā no 2019.gada 11.novembra līdz 13.novembrim tika veikta abu ūdenssildāmo katlu, kuri sastāv no četrām daļām,  uzstādīšanu uz jau izbūvētajiem pamatiem.

Ūdenssildāmo katlu uzstādīšana uz pamatiem

Ūdenssildāmie katli uz pamatiem

Paralēli turpinās veidņu likšana, armatūras siešana un betona liešana atlikušajā katlu mājas pamatu zonā, zem biokurināmā noliktavas.

Ārpus būvlaukuma uzsākta 10 kV kabeļa izbūve, kas nodrošinās elektroapgādi jaunizbūvētajam objektam.

Informācija publicēta 29.11.2019.

Laika posmā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada martam tika veikti uzstādīto katlu iekārtu montāžas darbi - moduļu savienošana, multiciklonu montāža, cauruļu apsaistes, gaisa vadu un pelnu novadīšanas sistēmas montāža.

Katla moduļu un gaisa vadu montāža

Periodā no 2019.gada 5.decembra līdz 2020.gada 9.janvārim katram katlam veikta dūmgāzu kondensatoru uzstādīšana un izbūve.

Ar 2020.gada 6.februāri uzsākti ārējā pieslēguma siltumtrases izbūves darbi, kā arī uzsākta elektrostatisko filtru uzstādīšana un montāža. Sākta katlu mājas tīkla cauruļvadu moduļu izgatavošana, kas notiek Izpildītāja ražošanas bāzē.

Siltumtrases balstu konstrukcijas

Veikta kurināmā šķeldas pieņemšanas bedres virszemes sienu betonēšana, pabeigta tehnoloģisko iekārtu pamatu izbūve un iebetonēta katlu mājas grīda.

Kurināmā pieņemšanas bedres un kurināmā noliktava

2020.gada 27.janvārī sākta katlu mājas ēkas nesošo metālkonstrukciju izbūve, kuru plāno pabeigt divu mēnešu laikā.

Ēkas nesošo metāla konstrukciju montāža

Pabeigta ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīkla izbūve būvlaukumā un veikta pieslēgšanās kopējam kanalizācijas tīklam. Uzsākti pievadceļu un betona laukuma izbūves darbi.

Informācija publicēta 27.02.2020.

Laika posmā no 2020.gada marta līdz 2020.gada maijam ieskatot objektā tika veikta ceļu un laukumu pamatņu izbūve, praktiski ir pabeigta katlu mājas un kurināmā noliktavas ēku metāla konstrukciju montāža, veikta iekšējo starpstāvu pārsegumu betonēšana un iekšējo starpsienu izbūve. Uzsākta ēku ārsienu sendvičpaneļu un jumtu klājumu montāža.

Aktīvi tiek turpināta tehnoloģisko iekārtu montāža, uzstādīti tīkla sūkņi un katlu recirkulācijas sūkņi, praktiski pabeigta liela izmēra tehnoloģisko cauruļvadu montāža, uzstādīti kurināmā svari, kā arī kurināmā padeves greifera celtņi kurināmā noliktavā.

Pabeigti visi darbi pie ārējo komunikāciju izbūves, kanalizācijas un ūdensvada sistēmas, ārējās siltumtrases pieslēguma, 10kV kabeļa izbūves, uzsākta elektroiekārtu uzstādīšana katlu mājas elektrosadalnēs.

Saistībā ar ārkārtas situāciju, ievērojot 2020.gada 12.marta LR Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr.103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot vīrusa Covid–19 izplatību, ir radusies neliela atpalicība no darbu izpildes grafika darbu sadaļās, kurās darbus veic ārvalstu apakšuzņēmēji. Kavējas kurināmā padeves sistēmas un elektrostatisko filtru montāžas darbi, kurus veic Lietuvas speciālisti, kā arī kurtuvju un katlu iekšējā apmūrējuma montāža, kuru jāveic Dānijas katlu piegādātāju speciālistiem.

Katlu mājas ēka. Priekšplānā elektrofiltri pirms to siltumizolēšanas

Katlu mājas ēka. Skats uz kurināmā  noliktavu

Sūkņu apsaistes cauruļvadu montāža

Greifera krānu siju montāža kurināmā noliktavā

Informācija publicēta 27.05.2020.

Laika posmā no 2020.gada maija līdz 2020.gada augustam ieskatot objektā tika veikta ceļu un laukumu asfaltēšana un betonēšana, praktiski ir pabeigta katlu mājas un kurināmā noliktavas ēku ārsienu, logu un vārtu montāža, veikta iekšējo starpstāvu pārsegumu betonēšana, iekšējo starpsienu izbūve un apdare. Pabeigta noliktavas jumta klājuma montāža, praktiski nobeigumam tuvojas katlu mājas mīkstā jumta klājuma izbūve. Uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Tiek turpināta tehnoloģisko iekārtu montāža, uzstādīti un apšūti ar izolāciju elektrostatiskie filtri, samontēta ūdens sagatavošanas sistēma, uzstādītas uz pamatiem karbamīda šķīduma tvertnes, tiek pabeigta montēt kurināmā padeves sistēma (noliktavas kustīgās grīdas, šķeldas konveijeru sistēmas), praktiski pabeigta tīkla pieslēguma trases izbūve, uzsāktas liela izmēra cauruļvadu sistēmu hidrauliskās pārbaudes.

Turpinās elektroiekārtu uzstādīšana katlu mājas elektrosadalnēs un transformatoru apakšstacijās, nobeigumam tuvojas elektrokabeļu līniju uzstādīšana un kabeļu ievilkšanas darbi spēka līnijām un vājstrāvas līnijām. Uzsākta vadības un automātikas sistēmas uzstādīšana.

Intensīvi turpinās cauruļvadu un iekārtu izolēšanas darbi. 6.augustā objektā ieradās katlu iekārtu izgatavotāja speciālisti no Dānijas, lai veiktu katlu iekārtu montāžas uzraudzību un koordinētu sagatavošanās darbus palaišanai. Tiek plānota katlu kurtuvju iekšējā apmūrējuma montāža.

Saistībā ar ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem, kas ievērojami aizkavēja atsevišķu darbu daļu izpildi, 27.jūlijā tika parakstīta vienošanās pie līguma par līguma izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 21.oktobrim.

Kopskats no kurināmā pieņemšanas laukuma puses

Elektrostatisko filtru un dūmeju apšuvuma montāža

Ūdenssildāmie katli un kurināmā padeves konveijers

Kurināmā padeves hidrocilindri

Ceļu ierīkošana un teritorijas labiekārtošana

Automatizēto vadības sistēmu un frekvenču pārveidotāju montāža

Informācija publicēta 25.08.2020.

Laika posmā no 2020.gada augusta līdz 2020.gada novembrim objektā turpinājās aktīva būvniecība, tai skaitā, augustā tika pabeigti darbi pie teritorijas iebrauktuves no Mellužu ielas puses, piegādāti abi skursteņi un veikta to saskrūvēšana guļus stāvoklī, pabeigta jumta montāža. Būvlaukumā galvenais akcents tika likts uz elektrokabeļu montāžu un to pieslēgšanu pie iekārtām. Tāpat tika pabeigta gaisa vadu montāža un zemējuma ierīkošana.  

Septembra sākumā abi skursteņi jau tika uzstādīti to paredzētajās vietās.

Katlu mājai tika pieslēgta patstāvīgā elektrobarošana. Turpinājās ēkas fasādes apdares darbi, ventilācijas sistēmas izbūve, siltumizolācijas uzstādīšana.

Tika veikta  kurināmā padeves sistēmas “aukstā” ieregulēšana.

Katlam un ugunsdzēsības sistēmai veiksmīgi tika veikta hidrauliskā pārbaude. Kustīgās grīdas tika pārbaudītas un sagatavotas darbam ar šķeldu.

Iekštelpās tika ierīkota šķeldas laboratorija.

Oktobrī greifera krāni tika pieslēgti pie patstāvīgās elektrobarošanas un uzsākta to testēšana. Katlu mājā tika ielietas tīrās grīdas. Veikta tīklu sūkņu centrēšana. Pabeigta siltumtrases montāža. Elektrostatiskajiem filtriem un skursteņiem darbi pabeigti, saliktas visas platformas un apdares.

Uz fasādes uzlikts AS “RĪGAS SILTUMS” logo.

Greiferu krāniem uzkarināti satvērējkausi un šobrīd noris šķeldas greifera celtņa darbības programmēšana, tiek veikta šķeldas pārvietošana un noris kravu pārcelšana starp pieņemšanas bedri un noliktavu.

Ūdens ķīmiskā apstrādes sistēmā turpinās ieregulēšanas darbi.

Šobrīd abus katlus pārbauda katlu rūpnīcas speciālists un pēc šo pārbaužu veikšanas varēs organizēt katlu iekurināšanu.

Vienlaicīgi tiek saņemti atzinumi no komunikāciju turētājiem, ir pasūtīta inventarizācijas lieta.

Ievērojot Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto ārvalstu speciālistu ierašanās kārtību, kuras dēļ tiek kavēta darbu izpilde ar ārvalstu speciālistu iesaisti, līguma darbu izpildes termiņš tika pagarināts līdz 04.12 2020.

Kopskats no kurināmā pieņemšanas laukuma puses

Skursteņi, elektrostatiskais filtrs, pelnu konteineri

Ūdenssildāmie katli un kurināmā padeves konveijers

Kurināmā padeves hidrocilindri

Šķeldas laboratorijas ierīkošana

Tīklu sūkņi

Ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtas

Informācija publicēta 30.11.2020.

Laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada februārim objektā tika pabeigti visi ar būvniecību saistītie darbi, tai skaitā, veikta atlikušo apkalpojošo platformu izbūve, dūmgāzu monitoringa sistēmas montāža, svaru sistēmas montāža, kā arī pabeigta kondensāta drenāžas un iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvadu sistēmu montāža.

Decembrī veikta ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu kondensatoru un elektrostatisko filtru “aukstā” ieregulēšana, kā arī uzsākta katlu iekurināšana un veikta tehnoloģiski nepieciešamā apmūrējuma žāvēšana.

Janvārī veiktas personāla apmācības darbam ar jaunuzstādītajām iekārtām. Sekmīgi izturēta ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu kondensatoru un elektrostatisko filtru “karstā” ieregulēšana un uzsākti katlu funkcionālo garantiju testi. Ar trešo piegājienu izturēta līgumā noteiktā 72 stundu maksimālās slodzes pārbaude un atkārtotā 24 stundu pārbaudē sasniegti katlu mājas garantētie funkcionālie parametri, kuri apstiprināti aprēķinu rezultātā.

Februārī turpinājās aktīvs darbs ar dokumentācijas izstrādi un pilnveidošanu, kas sekmīgi rezultējies dokumentu iesniegšanā Rīgas pilsētas būvvaldē. Atbilstoši būvniecības informācijas sistēmā pieejamajai informācijai, ir uzsākta būvobjekta nodošana ekspluatācijā un nozīmēts atbildīgais būvinspektors, kura vizīte gaidāma februārī.  Darbu izpildes termiņš atbilstoši līguma nosacījumiem 12.02.2021.

  

Kopskats un kurināmā noliktava

 

Ūdenssildāmie katli un kurināmā padeves konveijers

  

Šķeldas testēšanas laboratorija

Tīklu sūkņi

Informācija publicēta 26.02.2021.

2021.gada 30.aprīlī tika nodota ekspluatācijā SC “Imanta” biokurināmā (koksnes šķeldas) katlu māja ar jaudu līdz 50 MW, kas izbūvēta piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu 33% apmērā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 15,7 miljoni eiro. Projekts tika uzsākts ievērojot Enerģētikas attīstības pamatnostādnes, 2016. - 2020.gadam, kuru svarīgākie sasniedzamie mērķi bija: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20%, salīdzinot ar 1990.gada līmeni, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas patēriņā līdz 20% un palielināt energoefektivitāti par 20%. Katlu māja ir pilnībā automatizēta un darbojas bez pastāvīga dežūrpersonāla. Personāls ir nepieciešams dienas laikā tikai kurināmā pieņemšanai un kārtības uzturēšanai objektā.

Biokurināmā katlu mājā, siltumenerģijas ražošanai, ir uzstādīti divi apkures katli, kuros sadedzinot šķeldu, tiek uzsildīts ūdens tālākai nodošanai patērētājiem. Šāda pieeja izvēlēta ņemot vērā šķeldas nozīmīgumu kā atjaunojamajam energoresursam. Šķeldas izmantošanai enerģētikā ir vairākas priekšrocības, pirmkārt, tas ir vietējas izcelsmes un atjaunojams energoresurss, otrkārt, samazina atkarību no fosilās enerģijas, kuru nepieciešams importēt, treškārt, pēc Eiropas savienības enerģētikas nostādnēm ir pieņemts kā 0 emisijas energoresurss. Papildus iepriekšminētajam, jāņem vērā, ka vietējā energoresursa ieguve, sagatavošana un izmantošana arī uzlabo tirgus bilanci, nodrošinot papildu darbavietas, ienākumus, un nodrošina resursu apriti valsts robežās.

SC “Imanta” biokurināmā katlu mājas šķeldas noliktavas kopējā ietilpība ir 4200 m3, tās mērķis ir ar pilnībā uzpildīta noliktava nodrošināt katlu mājas darbību ar nominālo siltumslodzi  3 (trīs) diennaktis, bez papildus šķeldas piegādes.

Noliktava sastāv no izkraušanas bedres, kuras dziļums ir 5 metri ar ietilpību 1 000 m3 jeb 11 autokravas un šķeldas noliktavas ar kustīgo grīdu zonu, kuras augstums ir 6 metri ar ietilpību 3 200 m3 jeb 36 autokravas.

Jaunizbūvētā katlu māja darbojas bez pastāvīga operatīvā personāla. Operatīvais personāls veic katlu mājas darbības uzraudzību no vadības pults, kura izvietota esošajā siltumcentrāles “Imanta” gāzes katlu mājā. Operatīvais personāls vadības sistēmā kontrolē katlu mājas pamatiekārtu un palīgiekārtu darbības un drošības parametrus.

Biokurināmā pieņemšana uz autosvariem

Biokurināmā noliktava

Kopskats

Pēc SC “Imanta” nodošanas ekspluatācijā, turpinās projekta nodošana Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, kura veica pārbaudi projekta īstenošanas laikā 08.02.2022., lai saņemtu atlikušo Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Video par biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”.

Informācija publicēta 03.03.2022.