Jūs atrodaties šeit

Atlase

PERSONAS DATU APSTRĀDE AKCIJU SABIEDRĪBĀ “RĪGAS SILTUMS” PERSONĀLA ATLASES NODROŠINĀŠANAI

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģ. Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, Latvija, tālr: 67017359, e-pasta adrese: siltums@rs.lv, (turpmāk – Sabiedrība), atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem informē Jūs par personas datu apstrādi personāla atlases procesā: 

1. PERSONAS DATI

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā pieteikuma anketā, kā piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību pieredze, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita Jūs identificējoša informācija, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija ir atzīstama par Jūsu personas datiem.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Sabiedrības personāla atlasei un tās tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās attiecināmas uz personāla atlasi.

3. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

3.1. Piekrišana - Jums ir brīva izvēle izteikt savu vēlmi kandidēt uz izsludināto vakanto amatu. Sabiedrība veiks Jūsu personas datu apstrādi augstākminētajam mērķim tikai tad, ja Sabiedrība būs saņēmusi Jūsu pieteikuma anketu.

3.2. Saņemot Jūsu pieteikuma anketu, Sabiedrībai radīsies tiesisks pamats apstrādāt Jūsu saņemto pieteikuma anketu, izvērtējot tajā sniegto informāciju un organizējot personāla atlasi uz izsludināto vakanto amatu. 

4. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

4.1. Sabiedrība nodrošina, ka tikai tie darbinieki, kuriem darba pienākumos ietilpst personāla atlases procesa nodrošināšana, piekļūs Jūsu iesniegtajiem personas datiem, kā arī nodrošina Jūsu iesniegto datu konfidencialitāti un datu apstrādes apjomu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

4.2. Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota normatīvajos aktos norādītajām institūcijām.

5. GLABĀŠANA

5.1. Visa informācija, kas tiek iegūta, pretendentam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, tiks glabāta Sabiedrības datu bāzē ne ilgāk kā četrus mēnešus, lai nodrošinātu Sabiedrības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Jūs nevēlēsieties, ka Jūsu dati tiks saglabāti visu šo laiku Jūs to varat norādīt pārrunu laikā Sabiedrības pārstāvim vai rakstot e-pastu uz aira.lace@rs.lv

5.2. Gadījumā, ja Sabiedrība tiek iesaistīta strīdā par atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

6. DATU SUBJEKTA (PRETENDENTA) TIESĪBAS

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem. Par visiem šajā dokumentā norādītajiem datu apstrādes jautājumiem Jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus, rakstot iesniegumu:  E-pasta adrese: das@rs.lv vai Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.

6.2. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu sniegto datu apstrādes ierobežošanu un datu labošanu, kā arī dzēšanu. Pieprasījums par datu dzēšanu var tikt argumentēti noraidīts. Sabiedrība sniedz atbildi uz Jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Pretendents, kura personas datu apstrāde ir ierobežota vai dzēsta, atlasē vairs netiek vērtēts.

7. VISPĀRĪGI

Ar plašāku informāciju par fizisko personu datu apstrādi, aicinām iepazīties Datu aizsardzības politikā, kas pieejama Sabiedrības mājas lapā http://www.rs.lv/lv/saturs/datu-aizsardzibas-politika.