Jūs atrodaties šeit

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

 

 

Kurināmā patēriņš un līdz ar to siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums panākts, samazinot siltuma zudumus tīklos, veicot lietderības koeficientu paaugstināšanas pasākumus siltuma avotos un vairāk izmantojot biokurināmo.

Saistību segšanai par 2023. gadu tika nodotas 61 951 CO2 kvotas, iztrūkums no piešķirtajām 2023. gadam – 22 165 kvotas.

Ar 2021. gada 1. janvāri sācies Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturtais periods. Šis periods paredzēts no 2021. līdz 2030.gadam, kas ir sadalīts divos atsevišķos periodos: 2021.-2025. gads un 2026.-2030. gads.

Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturto periodu 2021.-2030.gads nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 19.marta direktīva Nr.2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814.

Ministru kabineta 2022. gada 2. novembrī pieņēma noteikumus Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētaj

iem kritērijiem" (MK noteikumi Nr.686), kas nosaka, ka sadedzinātām biomasas kurināmajam/degvielām jāatbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, uzliekot par pienākumu ES ETS iekārtām no 2023. gada 1. janvāra ir jāpamato, ka to izmantotais bioloģiskais šķidrais kurināmais un biomasas kurināmais (t.sk. biogāze) atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem un tādējādi nav uzskatāms par fosilo kurināmo.

Katrai cietās biomasas kurināmā partijai ir jābūt:

1) atbilstības apliecinājumam par sadedzinātā biomasas kurināmā ilgtspēju

2) un atbilstības apliecinājumam par siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu, kas ir vismaz 70% (kas tiek aprēķināts attiecībā pret fosilo kurināmo), ja kāda no iekārtas tehniskajām vienībām uzsākusi darbību pēc 2021. gada 1. janvāra, citādi biomasas kurināmais tiks pielīdzināts fosilajam kurināmajam.

AS “RĪGAS SILTUMS”, lai apliecinātu izmantotā biomasas cietā kurināmā atbilstību ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem un nodrošinātu Noteikumu Nr.686 prasību izpildi, ir izvēlējies komersanta shēmas ietvaru piegādes ķēdē.

            AS “RĪGAS SILTUMS” 2023. gada 27.jūlijā saņēma SIA “Bureau Veritas Latvia” AS “RĪGAS SILTUMS” komersanta shēmas apstiprinājuma ziņojumu, ka auditors guvis pamatotus apliecinājumus, ka AS “Rīgas Siltums” izstrādātā Komersanta shēma un ieviestā vadības sistēma spēj nodrošināt, ka organizācija izpilda normatīvās prasības attiecībā uz biomasas izcelsmes un ilgtspējas, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem.

Zemkopības ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumu Nr. 686 47.punktam ir veikusi Latvijas normatīvā regulējuma izvērtējumu par 2023. gadu un secinājusi, ka Latvijas tiesību akti un uzraudzības un izpildes panākšanas sistēma spēj nodrošināt meža biomasas atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 686 15. punktā un 17. punktā minētajiem ilgtspējas kritērijiem. Tas nozīmē, ka komersantu shēmas darbības ietvaros deklarētais biomasas kurināmais, kas ražots no Latvijā audzētas un iegūtas meža biomasas, atzīstams par atbilstošu ilgtspējas kritērijiem (https://www.zm.gov.lv/lv/meza-biomasas-atbilstiba-ilgtspejas-kriterijiem).