Jūs atrodaties šeit

Vienotie nosacījumi apkures sezonas uzsākšanai (apkures pieslēgšanai) daudzdzīvokļu mājām

19/09/2022

Mērķis: nodrošināt klientiem nepārtrauktu un drošu siltumapgādi, sabalansējot visu iesaistīto pušu intereses un saistības.

Nosacījumi paredz trīspakāpju pieslēgšanos.

1. Daudzdzīvokļu mājās, par kuru siltumapgādi nav parādu vai parāds nepārsniedz pieteikto neatgūstamo parāda summu, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta 4.3 daļā un 17.4 panta sestā daļā minētiem noteikumiem apkures pieslēgšanu var veikt jebkurā sev vēlamā laikā, ar nosacījumu, ka:

 • veikta individuālo siltummezglu (ISM) hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību apkures sezonā.

2. Daudzdzīvokļu mājās, par kuru siltumapgādi ir parāds, bet mājas nav atslēgtas no siltumapgādes, apkures pieslēgšanu var veikt ar nosacījumiem:

 • veikta ISM hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību darbībai apkures sezonā;
 • saņemts rakstisks iesniegums par apkures pieslēgšanu;
 • vidējā āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir zem +80C (plus astoņiem grādiem pēc Celsija).

3. Daudzdzīvokļu mājās, kas ir atslēgtas no siltumenerģijas piegādes par parādiem, siltumenerģijas piegādi atjauno ar nosacījumiem:

 • veikta ISM hidrauliskā drošības pārbaude, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” pārstāvim, un izsniegts akts par ISM gatavību darbībai apkures sezonā;
 • vidējā āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas ir zem 00C (nulle grādiem pēc Celsija);
 • saņemts rakstisks iesniegums par siltumenerģijas piegādes atjaunošanu;
 • samaksāts viss parāds par piegādāto siltumenerģiju vai noslēgta vienošanās par parāda samaksas termiņu, kas nav garāks par 6 mēnešiem.

Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu,  ņemot vērā ģeopolitisko situāciju pasaulē, kā arī lai ievērotu labas pārvaldības principus, sniedzot atbalstu Rīgas iedzīvotājiem, papildus augstākminētajiem nosacījumiem, saskaņojot apkures sezonas uzsākšanu dzīvojamām mājām, AS “RĪGAS SILTUMS” ņems vērā arī parāda summas, par kurām ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka izpildu raksts par parādu piedziņu ir iesniegts zvērinātam tiesu izpildītājam, vai  saņemts zvērinātā tiesu izpildītāja akts par parāda piedziņas neiespējamību.

Aicinām siltumenerģijas lietotājus būt atbildīgiem un savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.

Papildu informācijai vērsties Klientu apkalpošanas daļā:

 • Zanda Glaudāne – 67017310
 • Agita Ramza      67017319
 • Ilze Balode - 67017320

AS “RĪGAS SILTUMS” pateicas klientiem, kas savlaicīgi veic maksājumus par piegādāto siltumenerģiju!