Jūs atrodaties šeit

Valde

AS "RĪGAS SILTUMS” darbību vada valde, kas darbojas saskaņā ar akcionāru statūtiem.

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē likums Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai.

AS "RĪGAS SILTUMS”  valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis

Siltumapgādes nozarē strādā no 1987.gada. N.Talcis ir pieredzējis vadītājs, sekmīgi guvis pieredzi siltumapgādes jomā. No 1998.gada strādā AS “RĪGAS SILTUMS” un kopš 2010.gada ir valdes priekšsēdētājs, organizējot un vadot siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesus centralizētās siltumapgādes sistēmā Rīgā.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē. 

Valdes locekle Birute Krūze 

Siltumapgādes nozarē strādā no 1995.gada. Kopš AS “RĪGAS SILTUMS” dibināšanas 1996.gadā vadījusi uzņēmuma finansiāli ekonomisko darbību, sākumā kā Ekonomikas daļas vadītāja, vēlāk Finanšu departamenta vadītāja un kopš 2007.gada ir valdes locekle, kuras pārziņā ir uzņēmuma ekonomikas, finanšu, informatīvā nodrošinājuma, siltumrealizācijas un personālvadības jomas. Piedalījusies AS “RĪGAS SILTUMS” darbības stratēģijas veidošanā, investīciju un modernizācijas projektu darba grupās, vadījusi finanšu vadības un uzskaites sistēmas ieviešanu.

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti ekonomiskās kibernētikas specialitātē. Zināšanas nepārtraukti papildina ar finanšu vadību un siltumapgādes nozari saistītajās apmācību programmās.

Valdes loceklis Uģis Osis

No 1994.gada savu darba pieredzi veidojis ar siltumapgādes sistēmu attīstības projektiem. Periodā no 2007. līdz 2010.gadam vadījis pašvaldības uzņēmumus SIA “Jūrmalas siltums” un SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.  Kopš 2010.gada AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis, kura pārziņā ir Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības nodrošināšana, koordinējot siltuma ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī nodrošinot siltumapgādes sistēmas attīstību un atjaunotni. Atbild par tehnisko politiku uzņēmumā.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē. Kopš 2006.gada ir Rīgas Tehniskās universitātes docents. Aktīvi piedalās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas darbā, lai veicinātu energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu un lietošanu Latvijā.

Valdes loceklis Raivis Elliņš 

No 1993. līdz 1996.gadam strādājis AS “Latvijas gāze”. Kopš 1996.gada strādā siltumenerģētikas nozarē. Ir strādājis pie rūpniecisko katlu ražošanas, kā arī pie vairākiem Latvijas pilsētu siltumapgādes modernizācijas projektiem. No 2011.gada AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis, kura pārziņā ir uzņēmuma ražošanas virziens – siltumavoti, elektrodienests, un mērījumu un ieregulēšanas dienests. R.Elliņa pārziņā ir arī energoresursu (šķelda, dabasgāze, elektroenerģija) iegāde uzņēmuma darbības nodrošināšanai. R.Elliņa vadībā ir veikti vērienīgi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu modernizācijas projekti tādi kā siltumcentrāles “Ziepniekkalns” modernizācija ar 22 MW biokurināmā energobloka izbūvi, siltumcentrāles “Zasulauks” modernizācija ar 20 MW biokurināmā katlu mājas izbūvi un siltumcentrāles “Daugavgrīva” modernizācija ar divu 4 MW šķeldas katlu uzstādīšanu. Tāpat ir uzsākta SC "Imanta" 40 MW biokurināmā katlumājas izbūve

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti siltumapgādes, gāzes apgādes un ventilācijas specialitātē. Zināšanas papildina ar siltumenerģētikas nozari saistītajās apmācību programmās Latvijā un ārzemēs.