Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa vadītājs

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa vadītāju

Galvenie darba pienākumi
1. Plānot, organizēt un vadīt Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa darbu.
2. Organizēt ūdens ķīmisko analīžu veikšanu dienesta laboratorijā un visās siltumcentrālēs un katlu mājās.
3. Organizēt nepieciešamo reaģentu un aparatūras iegādi laboratoriju vajadzībām, kā arī laboratorijas mēriekārtu valsts metroloģisko kontroli.
4. Nodrošināt sadarbību ar vides aizsardzības valsts u.c. institūcijām.
5. Organizēt līgumu sagatavošanu ar citām organizācijām par ūdens piegādi, analīžu veikšanu un citiem iecirkņa kompetencē esošajiem jautājumiem.
6. Sekot normatīvo aktu izmaiņām vides aizsardzības jomā un organizēt iecirkņa darbu atbilstoši to prasībām.
7. Nodrošināt savlaicīgu dabas resursu nodokļa aprēķināšanu, nepieciešamo atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu grāmatvedībā.
8. Nodrošināt savlaicīgu atskaišu sastādīšanu par dabas resursu lietošanu un vides piesārņošanu.
9. Nodrošināt iesniegumu sagatavošanu piesārņojošās darbības atļauju un siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju saņemšanai.
10. Kontrolēt AS iekšējo normatīvo aktu prasību ievērošanu iecirknī.
11. Nodrošināt iecirkņa dokumentācijas (amatu apraksti, strukturālās shēmas, instrukcijas u.cc.) savlaicīgu izstrādi un aktualizāciju.
12. Noteikt padoto darbinieku pienākumus un to sadali. Uzraudzīt darba izpildi.
Prasības pretendentam
1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā.
2. Pieredze attiecīgajā specialitātē un kolektīva vadīšanā ne mazāk kā viens gads.
3. C1 valsts valodas prasmes  pakāpe.
4. Nepieciešamās kompetences:
-) prasme organizēt iecirkņa darbu;
-) prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
-) prasme strādāt komandā;
-) saskarsmes un komunikācijas prasme;
-) prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteikta izpildes metodika;
-) prasme iegūt, apkopot un apstrādāt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
-) prasme sagatavot komplicētus dokumentus ar analītisko materiālu un motivāciju.
-) vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, OTIS un MDS datu bāzēm lietotāja līmenī).
Piedāvājam
1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
2. Bruto algu EUR 1480 mēnesī.
3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
5. Darbu profesionālā kolektīvā.
6. Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.
Kontaktpersona
Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītājs D.Usačovs – tālrunis 67017130. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: aira.lace@rs.lv līdz 2020.gada 14.augustam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Lietvedības sekretārs

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā 1.tīklu rajona lietvedības sekretāru

Galvenie darba pienākumi
1. Nodrošināt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS) 1.tīklu rajona dokumentu un informācijas apriti.
2. Noformēt, sagatavot, reģistrēt saņemtos un nosūtāmos dokumentus elektroniskajā datu uzskaites sistēmā, nodrošināt dokumentu nodošanu darba izpildei, kā arī organizēt to nogādāšanu attiecīgajās AS struktūrvienībās. Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
3. Koordinēt struktūrvienībā informācijas apmaiņas plūsmu.
4. Nodrošināt dokumentu sistematizēšanu un uzglabāšanu atbilstoši AS lietu nomenklatūrai.
5. Papildus - atbildīgā darbinieka prombūtnes laikā – kontrolēt 1.tīklu rajonā iesniegto finanšu dokumentu plūsmu, pārbaudīt darbuzņēmēju iesniegtos finanšu dokumentus par siltumtīklu remontdarbu izpildi, atbilstoši remontdarbu līgumiem un tāmēm, kontrolēt to savlaicīgu iesniegšanu un nosūtīšanu AS struktūrvienībām.
 
Prasības pretendentam
1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība sekretāra vai lietveža specialitātē.
2. C1 valsts valodas prasmes  pakāpe.
3. Nepieciešamās kompetences:
-) prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem ir paraugrisinājumi;
-) prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darbam un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
-) prasme iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas;
-) prasme komunicēt ar uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem, atbilstoši savai amata kompetencei;
-) prasme sagatavot un tehniski noformēt tipveida vēstules un dokumentus;
-) vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint  u.c.).
 
Piedāvājam
1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
2. Bruto algu EUR 940 mēnesī.
3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
5. Darbu profesionālā kolektīvā.
6. Darba vietu Pildas ielā 43, Rīgā.
 
Kontaktpersona
1.tīklu rajona vadītājs Artis Benefelds – tālrunis 29259562. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: maris.malnacs@rs.lv līdz 2020.gada 17.augustam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: aira.lace@rs.lv.

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)