Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa ūdens ķīmiskās apstrādes operators

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt ūdens ķīmisko iekārtu monitoringu un ūdens režīma kontroli.
 • Veikt nepieciešamās ķīmiskās analīzes.
 • Periodiski veikt ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtu apgaitu un apskati.
 • Veikt filtru reģenerāciju precīzi ievērojot reģenerācijas režīmu.
 • Atbildēt par darba aizsardzības prasību ievērošanu.
 • Nodrošināt ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtu, laboratorijas un darba vietas tīrību un kārtību.

Prasības pretendentam

 • Profesionālā vidējā izglītība ķīmijas, inženierkomunikāciju vai vides jomā.
 • Iepriekšējā pieredze nav obligāta.
 • A2 valsts valodas prasmes  pakāpe.
 • Papildu prasības:  pārzināt laboratorijā lietojamo ķīmisko vielu raksturojumu un drošības prasības darbā ar tām, zināt un strādāt ar laboratorijas mērinstrumentiem.
 • Nepieciešamās kompetences:
 • prasme patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja strādāt ar palielinātu fizisku veiklību un kustību precizitāti.

Piedāvājam

 • Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.
 • Bruto algu EUR 830 mēnesī.
 • Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 • Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.
 • Darbu profesionālā kolektīvā.
 • Darba vietu Kurzemes pr.17, Rīgā.

4. Kontaktpersona

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītāja p.i. S.Sladkevičs – tālrunis 20002584. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personala.dala@rs.lv līdz 2020.gada 14.oktobrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: aira.lace@rs.lv.

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Ķīmiskā režīma un vides aizsardzības iecirkņa vecāko ķīmijas inženieri

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt ķīmiskās analīzes un novērtēt analīžu rezultātus.

2. Organizēt un kontrolēt laborantu darbu laboratorijā un objektos.

3. Pārzināt siltumcentrāļu un katlu māju ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtu darbības specifiku un koordinēt siltumcentrāļu ķīmijas inženieru darbu.

4. Kontrolēt siltumtīklu ūdens kvalitāti.

5. Nodrošināt laboratorijas ķīmisko reaģentu un trauku iegādi laboratoriju vajadzībām, kā arī laboratorijas mēriekārtu valsts metroloģisko kontroli.

6. Sagatavot statistikas u.c. atskaites par ūdens lietošanu un kanalizāciju.

7. Piedalīties iesniegumu sagatavošanā piesārņo piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai sadaļā par ūdens resursu izmantošanu un kanalizāciju.

8. Piedalīties līgumu sagatavošanā ar citām organizācijām par ūdens piegādi; analīžu veikšanu, laboratorijas reaģentu un iekārtu piegādi u.c..

9. Piedalīties siltumcentrāļu un katlu māju rekonstrukcijas projektu izvērtēšanā par ūdensapgādi, kanalizāciju un ūdens attīrīšanu tehnoloģiskajām vajadzībām.

 

Prasības pretendentam

1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs (priekšroka ķīmijā, vides inženierijā, enerģētikā un elektrotehnikā), pastāvīga profesionālo zināšanu papildināšana.

2. Pieredze specialitātē, pieredze darbā enerģētikas uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību.

3. C1 valsts valodas prasmes  pakāpe.

4. Papildu prasības:  pārzināt laboratorijā lietojamo ķīmisko vielu raksturojumu un drošības prasības darbā ar tām, zināt un strādāt ar laboratorijas mērinstrumentiem. Prasme veikt ķīmiskās analīzes un novērtēt iegūtos rezultātus.

5. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteikta izpildes metodika;
 • prasme iegūt, apkopot un apstrādāt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
 • prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme sagatavot vēstules un dokumentus;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint).

 

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 1280 mēnesī.

3. Iespējas profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu kvalifikāciju.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu radošā kolektīvā.

6. Darba vietu Cēsu ielā 3A, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta vadītājs I.Vanags – tālrunis 20002583. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2020.gada 30.oktobrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Elektrodienesta Releju aizsardzības grupas elektroatslēdznieks

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt  kabeļu, dzinēju, apakšstacijas spēka transformatoru, 6-10kV slēdžu ligzdu un sadales iekārtu izolācijas pretestības mērījumus, elektroiekārtu termogrāfiskos mērījumus, cilpas- fāzes “0” mērījumus un zemējuma kontūra pretestības mērījumus.

2. Veikt objektu zibensaizsardzības sistēmas pilnās pārbaudes.

3. Izpildīt slēgiekārtu, kopņu un kabeļu pārbaudes ar paaugstinātu spriegumu. 

4. Noteikt elektrisko tīklu kabeļu atrašanās un bojājumu vietas.

5. Veikt moderno releju aizsardzības iekārtu ievešanu ekspluatācijā, pārbaudi un regulēšanu.

6. Veikt zemsprieguma automātslēdžu pārbaudes.

7. Nodrošināt drošu bezavārijas darbu elektroietaisēm siltumcentrālēs, katlu mājās un pārējos uzņēmuma objektos.

8. Nodrošināt avāriju likvidācijas remonta darbus elektroiekārtās, jebkurā diennakts laikā.

9. Veikt nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) kompleksās pārbaudes (akumulatoru kapacitātes mērījumus, iekšējas elektronikas vadības bloku diagnostiku) un maiņu.

10. Veikt operatīvos pārslēgumus 10kV elektroiekārtās, sazinoties ar AS “SADALES TĪKLS” vai AS “Augstsprieguma tīkli” dispečeru dienestiem.

 

Prasības pretendentam

1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība šādos enerģētikas jomas studiju virzienos: elektroapgāde, elektrotehnika vai elektroautomātika, pastāvīga profesionālo zināšanu papildināšana.

2. Praktiskā darba pieredze elektroatslēdznieka amatā.

3. A2 valsts valodas prasmes  pakāpe.

4. Papildu prasības:  

 • (C) elektrodrošības kvalifikācijas grupa drošības tehnikas noteikumos un  tehniskās ekspluatācijas noteikumos,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

5. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas metodikas;
 • prasme iegūt, apkopot un analizēt darbam nepieciešamo informāciju;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 1070 mēnesī.

3. Iespējas profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu kvalifikāciju.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu radošā kolektīvā.

6. Darba vietu Pildas ielā 43, Rīgā.

 

 

Kontaktpersona

Elektrodienesta vadītājs V.Konošonoks – tālrunis 2925789. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2020.gada 6.novembrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.