Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu.  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

Juridiskās daļas vecākais/-ā juriskonsults/-e

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Juridiskās daļas vecāko juriskonsultu (-i)

Galvenie darba pienākumi

1.Sniegt paskaidrojumus un gatavot jebkura cita veida dokumentus saistībā ar AS “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS) ierosinātiem un pret AS ierosinātiem tiesvedības procesiem, kā arī pārstāvēt sabiedrības intereses Latvijas Republikas (turpmāk – LR) tiesās.

2.Vizēt AS valdes sēdēs izskatāmo lēmumu projektus, izvērtējot to atbilstību LR normatīvo aktu, AS iekšējo normatīvo aktu prasībām un AS interesēm.

3.Izskatīt un sniegt juridiskus atzinumus par AS valdes un direktoru rīkojumu projektu atbilstību LR normatīvo aktu, AS iekšējo normatīvo aktu prasībām un AS interesēm.

4.Piedalīties AS iekšējo normatīvo aktu izstrādē, sniegt atzinumus par sagatavoto dokumentu atbilstību LR spēkā esošo normatīvo aktu un AS iekšējo normatīvo aktu prasībām.

5.Sniegt juridiskas konsultācijas un informāciju AS valdei, direktoriem, struktūrvienību vadītājiem jautājumos, kas saistīti ar AS komercdarbību.

6.Veikt darījumu juridisko izvērtēšanu, izstrādāt un noformēt līgumu un vienošanās projektus, sniegt atzinumus par AS iesniegtajiem līgumprojektiem.

7.AS iekšējo normatīvo aktu noteiktās kompetences ietvaros organizēt un/vai kontrolēt tiesas spriedumu izpildi.

 

Prasības pretendentam (-ei)

1.Izglītība: augstākā juridiskā izglītība, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

2.Pieredze: līdzīgā amatā ne mazāk kā 5 gadi.

3.Valsts valodas prasme C2 līmenī, teicama valodas rakstu kultūras prasme.

4.Zināšanas:

 • par vispārējiem komercdarbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem,
 • tiesvedības jautājumos (t.sk. prasības pieteikumu un paskaidrojumu sagatavošana un pārstāvība tiesu instancēs),
 • maksātnespējas procesā (t.sk. kreditoru pieteikumu sagatavošana un pārstāvība maksātnespējas procesos),
 • enerģētikas nozares normatīvajā regulējumā un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību reglamentējošajā normatīvajā regulējumā tiks uzskatītas par priekšrocību.

5.Prasmes:

 • prasme izstrādāt dažādus normatīvos dokumentus (metodikas, nolikumus u.tml.),
 • prasme sagatavot komplicētus dokumentus ar analītisko materiālu un motivāciju,
 • prasme strādāt patstāvīgi un komandā,
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint u.c.),
 • spēja plānot un organizēt darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Piedāvājam

1.Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2.Bruto algu no EUR 1480,- līdz EUR 1924,- mēnesī.

3.Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4.Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5.Darbu profesionālā kolektīvā.

6.Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Juridiskās daļas vadītāja Sigita Rieksta – tālrunis 67017360. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 8.jūnijam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

*Parakstīts elektroniski AS “RĪGAS SILTUMS” dokumentu pārvaldības sistēmā

Siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieks/ce

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā siltumcentrāles ‘’Imanta’’ siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieku/ci

Galvenie darba pienākumi

1.Veikt tvaika, ūdenssildāmo un šķeldas katlu, katlu palīgiekārtu, siltumapmaiņas  sūkņu, armatūru, ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtu, šķidrā kurināmā saimniecības iekārtu, gāzes iekārtu un cauruļvadu, metāla konstrukciju un nožogojumu, pazemes un virszemes komunikāciju un ar tiem saistīto būvju un konstrukciju, artēzisko urbumu u.c. iekārtu, ugunsdzēsības iekārtu tehniskās apkopes, remontu darbus (t.sk. tīrīšanas un krāsošanas darbus u.c.), montāžu un nomaiņu.

2.Veikt celtniecības un santehnikas remontu darbus.

3.Veikt iekraušanas - izkraušanas darbus.

4.Novērst neliela apjoma siltumiekārtu izolācijas bojājumus.

5.Piedalīties teritorijas sakopšanā.

 

Prasības pretendentam

1.Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība vai arodizglītība siltuma, ūdens, kanalizācijas nozarē.

2.Pieredze attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 1 gads.

3.B kategorijas autovadītāja apliecība

4.A2 valsts valodas prasmes pakāpe.

5.Nepieciešamās kompetences:

-prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas; 

-prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;

-prasme strādāt komandā; 

-spēja veikt darbus, ar lielu fizisko veiklību, palielinātu fizisku piepūli un kustību precizitāti;

-spēja ātri pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību paaugstināta stresa situācijā.

 

Piedāvājam

1.Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2.Bruto algu no EUR 1070 līdz EUR 1391 mēnesī.

3.Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4.Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5.Darbu profesionālā kolektīvā.

6.Darba vietu Lēpju ielā 4, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Siltumcentrāles "Imanta" siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa vadītājs Kalvis Kalniņš – tālrunis 27034459. Piesakoties vakancei, lūdzam CV un motivācijas vēstuli iesniegt Personāla daļā, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz  2022.gada 8.jūnijam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Līgumu daļas klientu konsultants (-e)

Galvenie darba pienākumi

1. Konsultēt fiziskās un juridiskās personas par dokumentiem, kas nepieciešami līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (S/e), līgumu par ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi (ĒIISA) un jauno pieslēgumu (JPL) pārjaunojumu līgumu sagatavošanai.

2. Pieņemt un pārbaudīt no fiziskām un juridiskām personām līgumu (S/e, ĒIISA un JPL pārjaunojuma) slēgšanai nepieciešamos dokumentus.

3. Pieprasīt no attiecīgās AS struktūrvienības nepieciešamos dokumentus līgumu sagatavošanai (informāciju par lietotāju objektu siltumslodzēm, pieslēguma shēmu, protokolu par parādsaistību apmaksas kārtību, informāciju par iespējām veikt ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi u.c.).

4. Sagatavot līgumus un nodrošināt to noslēgšanu/parakstīšanu.

5. Nodrošināt komercinformācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju SAP sistēmā. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt jaunu programmu testēšanu.

6. Noformēt līgumu lietas un ievērot to glabāšanas kārtību.

7. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no siltumenerģijas lietotājiem papildus dokumentus līgumattiecību sakārtošanai un nodrošināt līgumu pārslēgšanu.

8. Nodrošināt Latvijas republikas Uzņēmumu reģistra datu apstrādi, PVN reģistrēto personu datu ievadi/izmaiņu veikšanu.

9. Konsultēt klientus un sagatavot atbildes vēstules fiziskām un juridiskām personām komercdarbības jautājumos.

10. Izpildīt citus komercdirektora, tā vietnieka, tiešā vadītāja uzdevumus savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam (-ei)

1. Izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

2. Pieredze: līdzīgā specialitātē ilgāka par diviem gadiem.

3. Valsts valodas prasme C1 līmenī.

4. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme analizēt juridiskos dokumentus saistībā ar līgumu noslēgšanu un parādu piedziņu;
 • prasme sagatavot  līgumus un dažāda rakstura vēstules un atskaites;
 • prasme organizēt doto uzdevumu izpildi, kā arī iegūt, analizēt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datorprogramām (Word, Excel, Power Point, Outlook u.c.);
 • stresa noturība;
 • vēlams krievu, angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu no EUR 1280,- līdz EUR 1664,- mēnesī.

3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu profesionālā kolektīvā.

6. Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Kontaktpersona

Līgumu daļas vadītāja Irina Davidčika – tālrunis 67017270. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē: https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2022.gada 18.maijam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: personaldala@rs.lv .

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)