Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu.  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

Siltumcentrāles "Vecmīlgrāvis" Automatizēto katlu māju iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieks

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” Automatizēto katlu māju iecirkņa siltumiekārtu remontatslēdznieku

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt šādu iekārtu tehniskās apkopes, remontdarbus (t.sk. tīrīšanas un krāsošanas darbus u.c.), montāžu un nomaiņu:

 • gāzes ūdenssildāmie un katlu palīgiekārtas;
 • siltummaiņi, sūkņi, armatūra;
 • ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtas;
 • avārijas kurināmā (dīzeļdegvielas) saimniecības iekārtas;
 • gāzes iekārtas un cauruļvadi, attīrīt dūmejas, katlus, ekonomaizerus un gaisa vadus no sodrējiem un netīrumiem;
 • metāla konstrukcijas un nožogojumi;
 • pazemes un virszemes komunikācijas un ar tiem saistītās būves un konstrukcijas, artēziskie urbumi u.c. iekārtas;
 • ugunsdzēsības iekārtas;
 • veikt celtniecības un santehnikas remontu darbus;
 • veikt iekraušanas - izkraušanas darbus;
 • novērst neliela apjoma siltumiekārtu izolāciju bojājumus;
 • piedalīties teritorijas sakopšanā.

2. Savlaicīgi iziet obligātās veselības pārbaudes un pāratestāciju darbam ar dabas gāzi, kravu celšanas iekārtām un bīstamajām iekārtām.

3. Nekavējoties informēt tiešo vadītāju par katru nozīmīgu savas darbības aspektu un notikumiem apkalpes zonā, kā arī par darba apstākļiem, kas kavē vai var kavēt darba uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentam

1. Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība, arodizglītība.

2. Valsts valodas prasme A2 līmenī.

3. Papildus prasības:

 • atestācija darbam ar gāzi, metināšanas un bīstamajām iekārtām;
 • pārzināt siltumtehniskās iekārtas.

4. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme ātri pieņemt lēmumu paaugstināta stresa situācijā; 
 • prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas; 
 • prasme strādāt komandā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju.

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 940 mēnesī.

3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu profesionālā kolektīvā.

6. Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītāja vietnieks Aigars Bečs – tālrunis 20002840. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 4.augustam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13.pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Darba aizsardzības dienesta darba aizsardzības vecākais speciālists

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Darba aizsardzības dienesta darba aizsardzības vecāko speciālistu

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt organizatoriskus pasākumus drošu un veselīgu darba apstākļu radīšanā strādājošajiem.

2. Nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu uzņēmumā.

3. Veikt darba vides risku novērtēšanu, organizēt nepieciešamos pasākumus to mazināšanai.

4. Pilnveidot un ieviest darba aizsardzības un ugunsdrošības procesus uzņēmumā.

5. Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī nepieciešamo dokumentāciju civilajā aizsardzībā.

6. Organizēt darbinieku obligātās veselības pārbaudes.

Prasības pretendentam

1. Otrā līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā un vēlams papildus otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs.

2. Apgūta 160 stundu programma “Ugunsdrošības speciālists”.

3. Pieredze attiecīgajā specialitātē ne mazāka kā 3 (trīs) gadi.

4. Valsts valodas prasme C1 līmenī.

5. Nepieciešamās kompetences:

 • prasme iegūt un analizēt informāciju lēmumu sagatavošanai, pieņemšanai un darbības analīzei;
 • prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem nav noteiktas izpildes metodikas;
 • prasme sagatavot dokumentus ar analītiskiem materiāliem un motivācijām;
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, Power Point u.c. programmām).

Piedāvājam

1. Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2. Bruto algu EUR 1380 mēnesī.

3. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4. Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5. Darbu profesionālā kolektīvā.

6. Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Kontaktpersona

Darba aizsardzības dienesta vadītāja Irēna Luckāne – tālrunis 29475919. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 13.augustam.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: aira.lace@rs.lv.

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)