Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu.  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

Mērījumu un ieregulēšanas dienesta Kontroles mēraparātu un automātikas ekspluatācijas iecirkņa siltumcentrāles “Imanta” brigādes elektronikas/kontrolmēraparātu tehniķis

Galvenie darba pienākumi

1. Veikt uzstādīto kontrolmēraparātu un tehnoloģisko procesu regulēšanas ierīču ekspluatāciju un profilaktisko remontu;

2. Veikt uzstādīto tehnoloģiskās signalizācijas un aizsardzības shēmu elementu ekspluatāciju un profilaktisko remontu;

3. Veikt regulāru kontrolmēraparātu, devēju un vizualizācijas sistēmu rādījumu salīdzināšanu un to analīzi;

4. Atklāt un novērst kontrolmēriekārtu un automatizācijas līdzekļu defektus un traucējumus to darbā;

5. Veikt operatīvu elektronisko ierīču parametru iestatīšanu.

 

Prasības pretendentam

1. Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība ar enerģētiku saistītā specialitātē.

2. Pieredze attiecīgajā specialitātē līdz 1 (vienam) gadam.

3. Valsts valodas prasme B2 līmenī.

4. Bz elektrodrošības grupa.

5. Nepieciešamās kompetences:

 • zināšanas darba aizsardzībā, devēju, kontrolleru un izpildmehānismu uzbūvē un darbībā;
 • izpratne par siltuma ražošanu un koģenerāciju, dažādu kurināmā veidu izmantošanu enerģijas ražošanā;
 • spēja izmantot specializētas mēraparātu un automātikas apkalpošanas programmas.

 

Piedāvājam

1.Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2.Bruto algu EUR 940 mēnesī.

3.Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4.Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5.Darbu profesionālā kolektīvā.

6.Darba vietu Atlantijas ielā 51, Rīgā.

 

4. Kontaktpersona

Kontroles mēraparātu un automātikas ekspluatācijas iecirkņa vadītājs D.Mahajevs– tālrunis 20002600. Piesakoties vakancei, lūdzam CV un motivācijas vēstuli iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 5.novembrim.

 

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Informācijas tehnoloģiju dienesta Kontroles sistēmu uzturēšanas grupas tehniskās informācijas tehniķis

Galvenie darba pienākumi

1.Veikt Kontroles sistēmu uzturēšanas grupas (turpmāk – KSU) darbam nepieciešamo materiālu un pamatlīdzekļu aprites uzskaiti.

2.Kārtot KSU lietvedību t.sk. sagatavot un noformēt darba nodrošināšanai nepieciešamos iekšējos un ārējos dokumentus (vēstules, iekšējās sarakstes dokumentus, pārskatus, ziņojumus valdei, atskaites u.tml.).

3. Protokolēt sanāksmes, saistītas ar KSU un Informācijas tehnoloģiju dienesta (turpmāk – ITD) darbu veikšanu, pavairot un savlaicīgi izdalīt noformētos protokolus citiem komisijas locekļiem.

4. Organizēt iepirkuma procedūras KSU un ITD vajadzībām nepieciešamo materiālu, pamatlīdzekļu iegādei un pakalpojumu saņemšanai. Noformēt dokumentus iepirkuma procedūru organizēšanai.

5.Sagatavot līgumus ar piegādātājiem, saskaņot tos ar Juridiskās daļu, galveno grāmatvedi un datu aizsardzības speciālistu.

 

Prasības pretendentam

1. Izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība vadībzinībās vai jurisprudencē.

2. Pieredze: attiecīgajā specialitātē ilgāka par 1 gadu.

3.Valsts valodas prasme B2 līmenī.

4.Nepieciešamās kompetences:

 • prasme izpildīt konkrētus darba uzdevumus, kuriem ir noteikta metodika;
 • prasme analizēt dokumentu un lēmumu projektu sagatavošanai nepieciešamo informāciju;
 • prasme sagatavot vēstules un dokumentus, kuriem ir analoģiski risinājumi kā arī kontaktēties ar citām personām, t.sk. ārpus akciju sabiedrības;
 • prasme strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 • prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint).

 

Piedāvājam

1.Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

2.Bruto algu EUR 1070,00 mēnesī.

3.Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

4.Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

5.Darbu profesionālā kolektīvā.

6.Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

 

Kontaktpersona

Informācijas tehnoloģiju dienesta Kontroles sistēmu uzturēšanas grupas vadītāja Līga Kareļkova – tālrunis 67017293. Piesakoties vakancei, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu, kas pieejama šajā tīmekļa vietnē:  https://www.rs.lv/lv/saturs/vakances-0, CV un motivācijas vēstule NAV jāiesniedz. Pieteikuma anketu un atsauksmes no iepriekšējā darba devēja lūdzam iesniegt, nosūtot pa e-pastu: personaldala@rs.lv līdz 2021.gada 29.oktobrim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Pieteikuma anketas paraugs

PIETEIKUMA ANKETA

 

Datums (norādīt)

 

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”

reģistrācijas Nr. 40003286750,

juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A,

e-pasta adrese: ________________.

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (aizpildīt):

vārds, uzvārds:_______________________________

adrese:_____________________________________

tālruņa Nr.:__________________________________

e-pasta adrese:_______________________________

 

Ar šo piesakos akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajam vakantajam amatam (norādīt):__________________________________________________________________

 

IZGLĪTĪBA (aizpildīt):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Izglītības līmenis, iegūtais grāds:________________________________________________

Fakultāte, studiju virziens, specialitāte vai kvalifikācija: ______________________________

Periods, kad iegūta izglītība (mācību uzsākšanas gads un iestādes absolvēšanas gads): __________________________________________________________________________

Izglītības dokumenta datums un numurs:_________________________________________

 

PAPILDU IZGLĪTĪBA (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc papildu izglītības):

Izglītības iestādes nosaukums: _________________________________________________

Apmācību/kursa nosaukums:__________________________________________________

Apmācību/kursa ilgums: ______________________________________________________

 

DARBA PIEREDZE (aizpildīt):

Darba devēja nosaukums: ____________________________________________________

Amats:____________________________________________________________________

Nostrādātais laika periods: ____________________________________________________

Īss galveno pienākumu apraksts:_______________________________________________

 

VALODU PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās prasīta nepieciešamība norādīt valodu prasmes, norādot: “dzimtā”; “pamatlīmenis”; “vidējs līmenis”, “augstākais līmenis”):

Latviešu valoda:_____________________________________________________________

Angļu valoda:_______________________________________________________________

Krievu valoda:______________________________________________________________

Cita valoda:________________________________________________________________

 

CITAS PRASMES (aizpildīt, ja izsludinātās vakances prasībās norādīta nepieciešamība pēc konkrēta sertifikāta un/vai apliecības):

Sertifikāta/apliecības nosaukums:_______________________________________________

Sertifikāta/apliecības iegūšanas datums un numurs:________________________________

Sertifikāta/apliecības izdevējs:__________________________________________________

 

MOTIVĀCIJAS APRAKSTS (īsumā aprakstīt, kādēļ uzskatiet sevi par piemērotu izsludinātajam vakantajam amatam):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PRETENDENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE: aizpildot un iesniedzot šo pieteikuma anketu akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS”, pretendents piekrīt, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā vakantā amata atlases norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis: akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Rīgā, Cēsu ielā 3A. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi aicinām iepazīties tīmekļa vietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

PIETEIKUMA ANKETAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ: pieteikuma anketa jāiesniedz sludinājumā norādītajā termiņā personiski, nosūtot to pa pastu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: aira.lace@rs.lv.

Paraksts un paraksta atšifrējums

(ja pieteikuma anketa tiek sūtīta pa pastu vai iesniegta personiski)