Jūs atrodaties šeit

Svarīga informācija - mainīti nosacījumi!

Svarīga informācija par iepirkumu procedūrām - mainīti nosacījumi saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī! 

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem, veiktas izmaiņas iepirkumu procedūru norisē un dokumentācijā.

Ar šo informējam visus ieinteresētos piegādātājus, kuri ir izņēmuši iepirkumu procedūras nolikumus un gatavo piedāvājumus dalībai AS “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajās iepirkuma procedūrās.

Vēršam uzmanību, ka no 16.03.2020. tiek veiktas šādas izmaiņas iepirkumu procedūras norisē un dokumentācijā:

1.Iepazīšanās ar iepirkumu procedūras nolikumu

Nav paredzēta ieinteresēto piegādātāju iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu uz vietas AS “RĪGAS SILTUMS” telpās Rīgā, Cēsu ielā 3A, iepirkumu procedūras nolikums tiek izsūtīts elektroniski.

2.Iepirkumu procedūru nolikumu saņemšana

Iepirkumu procedūras nolikums tiek izsniegts tikai elektroniski. Ja saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu ir paredzēta maksa par nolikuma un tehniskā projekta saņemšanu (u.tml.), ieinteresētais piegādātājs, veicot samaksu, ieskanē maksājuma uzdevumu un nosūta to elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja e-pasta adresi. Secīgi, ieinteresētais piegādātājs tiek reģistrēts iepirkuma procedūras izsniegšanas reģistrā un tam ir tiesības saņemt iepirkuma procedūras nolikumu.

3.Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/laiks paliek nemainīgs un jāievēro iepirkumu procedūras nolikumā minētie nosacījumi.

Veiktas izmaiņas piedāvājuma iesniegšanas vietai, kas noteikta: AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, pie apsardzes, ja nolikumā nav noteikta cita kārtība.

4.Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas laiks/vieta paliek nemainīga.

Veiktas izmaiņas, nosakot, ka piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sēdē, bez pretendentu piedalīšanās.

Pēc piedāvājumu atvēršanas, AS “RĪGAS SILTUMS” visiem pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus dalībai iepirkumu procedūrā, elektroniski uz pretendentu norādīto e-pasta adresi nosūtīs atvēršanas protokola kopiju.

5.Vietas apskate

Gadījumos, kad iepirkumu procedūras nolikums paredz nosacījumu ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar vietu (vietas apskate), kurā nepieciešams veikt darbus un/vai sniegt pakalpojumus jāņem vērā, ka vietas apskate tiks organizēta ne vairāk kā diviem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi. Pieteikšanās uz vietas apskati tiek organizēta atbilstoši iepirkumu procedūras nolikumā noteiktajiem nosacījumiem.