Jūs atrodaties šeit

Statūti

Akciju sabiedrības komercdarbība nodrošina lietotājus Rīgas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi.

AS "RĪGAS SILTUMS" statūti

Lēmums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. pantu, ņemot vērā Konkurences padomes 18.06.2021. vēstuli Nr. 1.7-2/846, Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS” izvērtējumu.

2. Saglabāt Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS”.

3. Noteikt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” vispārējo stratēģisko mērķi, kas izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un Rīgas valstspilsētas pašvaldības funkcijām (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts un Enerģētikas likuma 51. panta pirmā daļa), – nodrošināt ilgtspējīgu, efektīvu, drošu un sociāli atbildīgu centralizēto siltumapgādi, vienlaikus veicinot siltumapgādes pieejamību un energopratību.

4. Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvalde ir atbildīga par lēmuma izpildi.