Jūs atrodaties šeit

Informācija mērniekiem un projektētājiem

Topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošana

Topogrāfiskajos plānos un zemes ierīcības projektos AS "RĪGAS SILTUMS” izskata un saskaņo siltumtīklu esamību, izmantojot uzņēmuma rīcībā esošo informāciju.

Topogrāfiskajam plānam un zemes ierīcības projektam ir jābūt noformētam saskaņā ar attiecīgo Ministru Kabineta (MK) noteikumu prasībām, t.i., atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” vai MK noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu AS “RĪGAS SILTUMS” saskaņošanai jāiesniedz digitālā veidā, kādā no MK noteikumos noteiktā vektordatu datņu formā, piemēram, DWG, nosūtot to uz e-pastu: topo@rs.lv.

E-pastā jānorāda:

  • topogrāfiskajā plānā vai zemes ierīcības projektā attēlotā objekta nosaukums;
  • informācija par iesniedzēju: uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas uzvārds, vārds, un kontaktinformācija (tālr.nr., e-pasta adrese).

Topogrāfiskā plāna un zemes ierīcības projekta saskaņošanas termiņš ir līdz 10 darba dienām no pieprasījuma saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, par to informējot iesniedzēju.

Sākot no 17.03.2020. topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošana AS "RĪGAS SILTUMS” notiek tikai elektroniski.

Topogrāfiskā plāna un zemes ierīcības projekta saskaņošanai maksa netiek piemērota.

AS "RĪGAS SILTUMS” rīcībā esošās informācijas izsniegšana par siltumtīkliem un to augstuma atzīmēm notiek pieņemšanas laikā

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 09.00 - 11.30

Otrdiena 09.00 - 11.30 un 13.00 - 16.00

Ceturtdiena 13.00 - 16.00

AS "RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas arhīva kontaktinformācija:

Adrese: Rīga, Cēsu iela 3A, 2.korpuss, 318.kabinets.

Marina Gasjuļa, tālrrunis 67017389, e-pasts: topo@rs.lv

Ieva Vaivode, tālrunis 67017379, e-pasts: topo@rs.lv