Jūs atrodaties šeit

Atzinuma saņemšana

Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājam Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumiem Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

Lai saņemtu AS "RĪGAS SILTUMS” atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai AS "RĪGAS SILTUMS” Klientu apkalpošanas grupā Rīgā, Cēsu ielā 3A, 1.korpusā, jāiesniedz attiecīgs iesniegums (skatīt sadaļā Veidlapas).

Iesniegumam jāpievieno siltumapgādes daļas izpildmērījumu plāna grafiskās daļas izdruka ar uzrādītajām projektētām un faktiskajām piesaistēm (ar Rīgas pilsētas būvvaldes izvērtējumu), kā arī AS "RĪGAS SILTUMS” tehniskie noteikumi (ja tādi tika izsniegti).

Kontaktinformācija

Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupa

Cēsu iela 3A, 2. korpuss, 310. kabinets, tālr.: 67017385, 67017328, 67017386.