Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par atklāta konkursa Nr. RS/E 19/072/AK “Būvobjekta “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” būvuzraudzība” iepirkuma rezultātiem

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Paziņojums
Iepirkuma ID
RS/E 19/072/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Trešdiena, 15 Maijs, 2019
Komentāri

 

AS „RĪGAS SILTUMS”, reģ. Nr.40003286750, paziņo, ka atklāta konkursa “Būvobjekta “Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta”” būvuzraudzība”, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS/E 19/072/AK, rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2019.gada 8.maijā tika apstiprināts A/S „Inspecta Latvia”, reģ. Nr.40003130421, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 62 700,00 EUR (bez PVN).

Pakalpojums tiks veikts atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un realizēts izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu saskaņā ar 2017.gada 7.martā apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.135 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem  un saskaņā ar 31.05.2018. noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru  par projekta īstenošanas nosacījumiem.

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

Dokumentu saņemšanas termiņš
01-Jūl-2019 08:45
Dokumentu iesniegšanas termiņš
01-Jūl-2019 08:45
Dalības maksa
Bez maksas