Jūs atrodaties šeit

Par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma procedūras ziņojums
Iepirkuma ID
RS 18/301/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Pirmdiena, 1 Aprīlis, 2019
Komentāri

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””,

pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 18/301/AK

sagatavots saskaņā ar Ministra kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 21.punktu

 

Rīgā, 2019.gada 29.martā

a

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets

AS „RĪGAS SILTUMS”, Cēsu iela 3a, Rīga, LV 1012, Latvija

Atklāts konkurss „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 18/301/AK.

Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanu par elektroenerģijas piegādi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas un pārvades vajadzībām, kā arī elektroenerģijas ražošanas vajadzībām un administratīvo ēku (ofisi, darbnīcas, noliktavas u.c.) elektroapgādei.

b

Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Paziņojums par atklātu konkursu 18.02.2019. tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

c

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti

Iepirkuma komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs, valdes loceklis U.Osis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis R.Elliņš un komisijas locekļi: siltumavotu direktors I.Urtāns, Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs, Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris J.Stacēvičs, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte I.Kabuce.

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 08.02.2017. lēmums Nr.27 „Par AS „RĪGAS SILTUMS” pastāvīgo komisiju sastāva apstiprināšanu”.

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: AS „RĪGAS SILTUMS” Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs un  siltumavotu direktors I.Urtāns.

Pieaicinātie eksperti: AS „RĪGAS SILTUMS” Elektrodienesta vadītājs J.Aliks

d

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 22.03.2019. plkst. 13:00 (pēc Latvijas laika).

e

To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas

 

Līdz 22.03.2019. plkst. 13:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvājumus konkursam iesniedza 3 pretendenti.

Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums

Elektroenerģijas pārdošanas stundas cenas, EUR/MWh (bez PVN)

vienai laika zonai (visu dien-nakti)

vairākām laika zonām diennaktī

1.laika zona

2.laika zona

3.laika zona

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

1.

AS "Latvenergo"

46,16

Darba dienās 07:00-08:00; 10:00-17:00; 20:00 -23:00

51,70

Darba dienās 23:00-07:00; sest. un svēt. visu diennakti

38,81

Darba dienās 08:00-10:00; 17:00-20:00

57,04

2.

SIA "Geton Energy"

48,11

Darba dienās 07:00-08:00; 10:00-17:00; 20:00 -23:00

55,15

Nakts stundās 23:00-07:00; sest. un svēt. visu dienu

40,18

Darba dienās 08:00-10:00; 17:00-20:00

57,76

3.

SIA "AJ POWER"

47,81

Darba dienās 08:00-10:00; 17:00-20:00

57,61

Darba dienās 23:00-07:00; sest. un svēt. visu diennakti

39,68

Darba dienās 07:00-08:00; 10:00-17:00; 20:00-23:00

53,77

 

f

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

Piedāvājumu atvēršana - 22.03.2019. plkst. 13:15 (pēc Latvijas laika) atklātā sēdē, AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3a, 3.korpusa sēžu zālē.

g

Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

Nav attiecināms

 

h

Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi

Nav attiecināms

i

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu

Nav attiecināms

j

Ja piedāvājumu iesniedzi tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai

Nav attiecināms

k

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru

Izskatot Pretendentu AS “Latvenergo”, SIA “Geton Energy” un SIA “AJ POWER” iesniegtos piedāvājumus, tika konstatēts, ka piedāvātās elektroenerģijas cenas ir būtiski augstākas, salīdzinot ar cenu, kāda noteikta šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” noslēgtajā līgumā par elektroenerģijas piegādi. Ņemot vērā iepriekšminēto un ievērojot pēdējo mēnešu elektroenerģijas cenu krituma tendenci, pastāv varbūtība, ka elektroenerģijas cenas 2 gadu laikā varētu būtiski samazināties, kā rezultātā līguma slēgšana uz 2 gadiem nebūtu finansiāli izdevīga. Pamatojoties uz iepriekšminēto, iepirkumu komisija, saskaņā ar Nolikuma 15. sadaļas „Lēmuma pieņemšana un iepirkuma procedūras rezultātu paziņošana” 15.5. punktā noteikto, pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu neizvēloties uzvarētāju.

l

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav attiecināms

m

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas

Nav attiecināms

Piedāvājumi tika iesniegti elektroniski, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmu.

n

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav attiecināms

 

Kontaktpersonas

siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363

Dokumentu saņemšanas termiņš
22-Mar-2019 13:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
22-Mar-2019 13:00