Jūs atrodaties šeit

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Siltumcentrāles „Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšana ar grunts sanāciju”

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma procedūras ziņojums
Iepirkuma ID
RS 20/080/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Ceturdiena, 18 Jūnijs, 2020
Komentāri

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Siltumcentrāles „Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšana ar grunts sanāciju”, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 20/080/AK

sagatavots saskaņā ar Ministra kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 21.punktu

Rīgā, 2020.gada 15.jūnijā

a

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets

AS „RĪGAS SILTUMS”, Cēsu iela 3a, Rīga, LV 1012, Latvija.

Atklāts konkurss „Siltumcentrāles „Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšana ar grunts sanāciju”, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 20/080/AK.

Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanu par SC “Daugavgrīva” mazuta pieņemšanas tvertnes ar tilpumu V= 600 m3 un estakādes, mazuta kondensāta savākšanas tvertnes ar tilpumu V=100 m3 – 2 gab. nojaukšanu un sūknētavās iekšējo mazuta sildīšanas iekārtu un sūknēšanas sistēmu demontāžu un piesārņotās grunts sanāciju.

 

b

Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Paziņojums par atklātu konkursu 06.04.2020. tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

c

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti

Iepirkuma komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs, valdes loceklis U.Osis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis R.Elliņš un komisijas locekļi: siltumavotu direktors I.Urtāns, Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs, Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris J.Stacēvičs, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte I.Kabuce.

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 22.01.2020. lēmums Nr.8 „Par pastāvīgo komisiju sastāvu”.

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: AS „RĪGAS SILTUMS” Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs un  siltumavotu direktors I.Urtāns.

 

d

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 15.05.2020. plkst. 11:00 (pēc Latvijas laika).

e

To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas

 

Līdz 15.05.2020. plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvājumus konkursam iesniedza 2 pretendenti.

 

f

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

Piedāvājumu atvēršana – 15.05.2020. plkst. 11:15 (pēc Latvijas laika) slēgtā sēdē bez pilnvaroto pretendentu pārstāvju piedalīšanās, AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3a, 3.korpusa sēžu zālē, izmantojot www.eis.gov.lv.

g

Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

Pretendentu kvalifikācija un piedāvājumi konkursa gaitā tika vērtēti
saskaņā ar nolikuma 14.sadaļu „Piedāvājumu izvērtēšana”.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi un atbilstība vispārējām kvalifikācijas prasībām (1.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 10.sadaļu. 

Pretendentu atbilstības tehniskajām specifikācijām (2.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 11.sadaļu.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 12.sadaļu “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle  (3.kārta)”, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA “Industry Service Partner” piedāvājums par mazutu piesārņotas grunts sanāciju ar izcenojumu
EUR 215,28 bez PVN par viena grunts kubikmetra sanāciju un mazuta pieņemšanas mezgla nojaukšanu ar kopējām izmaksām EUR 241 202,32.

Iepirkuma komisijas sēžu protokolu kopijas pievienotas pielikumā.

h

Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi

SIA “Industry Service Partner” apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts:

  1. SIA “Lautus”, reģ.Nr. 40003554635 – 52% (demontāžas darbi, piesārņotās grunts ekskavācijas un apsaimniekošanas daļa);
  2. AS “BAO”, reģ.Nr. 40003320069 – 30% (bīstamo atkritumu utilizācija);
  3. SIA “Geo Consultants”, reģ.Nr. 40003340949’- 2% (būvprojekta izstrāde un saskaņošana. Būvatļaujas saņemšana).
  4. SIA “Vides konsultāciju birojs”, reģ.Nr. 40003282693 – 1% (sanācijas darbu programmas sagatavošana. Grunts un gruntsūdens paraugu noņemšana un analīze).

i

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu

Nav attiecināms

j

Ja piedāvājumu iesniedzi tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai

Nav attiecināms

k

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru

Nav attiecināms

l

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav attiecināms

m

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas

Nav attiecināms

Piedāvājumi tika iesniegti elektroniski, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmu.

n

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav attiecināms

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

Dokumentu saņemšanas termiņš
15-Maijs-2020 09:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
15-Maijs-2020 09:00