Jūs atrodaties šeit

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma procedūras ziņojums
Iepirkuma ID
RS 20/011/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Ceturdiena, 9 Aprīlis, 2020
Komentāri

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

par AS „RĪGAS SILTUMS” atklāto konkursu „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””,

pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 20/011/AK

sagatavots saskaņā ar Ministra kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 21.punktu

Rīgā, 2019.gada 9.aprīlī

a

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets

AS „RĪGAS SILTUMS”, Cēsu iela 3a, Rīga, LV 1012, Latvija

Atklāts konkurss „Par tiesībām pārdot elektroenerģiju AS „RĪGAS SILTUMS””, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS 20/011/AK.

Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanu par elektroenerģijas piegādi vienam gadam AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas ražošanas un pārvades vajadzībām, kā arī elektroenerģijas ražošanas vajadzībām un administratīvo ēku (ofisi, darbnīcas, noliktavas u.c.) elektroapgādei.

b

Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Paziņojums par atklātu konkursu 05.02.2020. tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

c

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti

Iepirkuma komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs, valdes loceklis U.Osis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis R.Elliņš un komisijas locekļi: siltumavotu direktors I.Urtāns, Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs, Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris J.Stacēvičs, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte I.Kabuce.

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 06.03.2019. lēmums Nr.32 „Par AS „RĪGAS SILTUMS” pastāvīgo komisiju sastāva apstiprināšanu”.

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: AS „RĪGAS SILTUMS” Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs un  siltumavotu direktors I.Urtāns.

 

d

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 13.03.2020. plkst. 11:00 (pēc Latvijas laika).

e

To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas

 

Līdz 13.03.2020. plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvājumus konkursam iesniedza 2 pretendenti.

Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums

Elektroenerģijas pārdošanas stundas cenas, EUR/MWh (bez PVN)

vienai laika zonai (visu dien-nakti)

vairākām laika zonām diennaktī

1.laika zona

2.laika zona

3.laika zona

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

no plkst., līdz plkst.

EUR/MWh

1.

AS "Latvenergo"

43,24

Darba dienās 07:00-08:00; 10:00-17:00; 20:00 -23:00

48,46

Darba dienās 23:00-07:00; sest. un svēt. visu diennakti

36,63

Darba dienās 08:00-10:00; 17:00-20:00

53,08

2.

SIA "AJ POWER"

45,00

Darba dienās 08:00-10:00; 17:00-20:00

57,00

Darba dienās 23:00-07:00; sest. un svēt. visu diennakti

29,00

Darba dienās 07:00-08:00; 10:00-17:00; 20:00-23:00

53,50

 

f

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

Piedāvājumu atvēršana - 13.03.2020. plkst. 11:15 (pēc Latvijas laika) atklātā sēdē, AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3a, 3.korpusa sēžu zālē, izmantojot www.eis.gov.lv.

g

Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

Pretendentu kvalifikācija un piedāvājumi konkursa gaitā tika vērtēti
saskaņā ar nolikuma 14.sadaļu „Piedāvājumu izvērtēšana”.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi un atbilstība vispārējām kvalifikācijas prasībām (1.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 10.sadaļu. 

Pretendentu atbilstības tehniskajām specifikācijām (2.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 11.sadaļu.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 12.sadaļu „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle (3.kārta)” piedāvājuma finanšu izvērtēšana tika veikta saskaņā ar konkursa nolikumā paredzēto algoritmu.

SIA “AJ Power”, Reģ. Nr. 40103780693, piedāvājums ar elektroenerģijas pārdošanas stundas cenām:

-    vienai laika zonai (visu diennakti): elektroenerģijas stundas cena 45,00 EUR/MWh (bez PVN);

un vairākām laika zonām diennaktī:

-    1. laika zonas - maksimumstundu zona - darba dienās laika periodā no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.00 un no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00 elektroenerģijas stundas cena 57,00 EUR/MWh (bez PVN);

-    2. laika zonas - nakts zona - darba dienās laika periodā no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00 un sestdienās un svētdienās visu diennakti, elektroenerģijas stundas cena 29,00 EUR/MWh (bez PVN);

-    3. laika zonas - dienas zona - darba dienās laikā periodā no plkst. 07.00 līdz plkst. 08.00, no plkst.10.00 līdz plkst. 17.00 un no plkst. 20.00 līdz plkst.  23.00, elektroenerģijas stundas cena 53,50 EUR/MWh (bez PVN),

tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko vidējo diennakts elektroenerģijas stundas cenu.

Iepirkuma komisijas sēžu protokolu kopijas pievienotas pielikumā.

h

Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi

Nav attiecināms

i

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu

Nav attiecināms

j

Ja piedāvājumu iesniedzi tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai

Nav attiecināms

k

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru

Nav attiecināms

l

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav attiecināms

m

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas

Nav attiecināms

Piedāvājumi tika iesniegti elektroniski, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmu.

n

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav attiecināms

Kontaktpersonas

Kontaktpersona: siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

Dokumentu saņemšanas termiņš
09-Apr-2020 14:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
09-Apr-2020 14:00