Jūs atrodaties šeit

Sazināšanās iespējas ar AS “RĪGAS SILTUMS” Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas laikā (līdz 12.05.2020.)

TEHNISKĀ DAĻA

Jautājumi par tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par atzinumiem un tehniskajiem noteikumiem

Jautājumi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu un konsultācijas

Jautājumi par konkursiem (iepirkuma procedūrām)

Siltumtīklu pārbūve, būvniecība; siltumtīklu avārijas remontu darbu veikšana; siltumtīklu siltumizolācijas avārijas remontu darbu veikšana; pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt siltumtīklu siltumizolācijas remontu darbus; pretendentu kvalificēšana turpmākajām iepirkuma procedūrām par tiesībām veikt siltumtīklu būvniecības un remontu darbus

Jautājumi par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu

Jautājumi par informācijas saņemšanu no AS “RĪGAS SILTUMS” arhīva par siltumtīkliem (siltumtīklu izvietojums, augstuma atzīmes u.c.)

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
  • Ieva Vaivode, tālr.: 67017379, e-pasts: topo@rs.lv

Jautājumi par siltumtīklu izpilddokumentācijas nodošanu

  • Marina Gasjuļa, tālr.: 67017389, e-pasts: topo@rs.lv
RAŽOŠANAS DAĻA

Jautājumi par līgumdarbiem, rēķiniem

Jautājumi par iepirkumiem

Citi jautājumi (siltumenerģijas piegādes akti, izpilddokumentācija, projektēšana)

KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻA (izrakstītie rēķini, rēķinu samaksas datumi, parādi, ēku siltumenerģijas patēriņš)
LĪGUMU DAĻA (līgumu noslēgšana)
SILTUMAPGĀDES ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU DAĻA (pieslēgšanās centralizētajai siltumapgādes sistēmai / automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma)

Jautājumi par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādes sistēmai (jaunie klienti)

Jautājumi par automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DAĻA

Jautājumi par nekustamo īpašumu pārvaldību, konkursiem, izsolēm (iepirkuma procedūrām)

Nekustamo īpašumu pirkuma (nomas) tiesību piedāvājuma konkurss, nekustamo īpašumu izsole, iepirkuma procedūras nekustamo īpašumu vērtēšanai, teritoriju uzkopšanai, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Jautājumi par siltumtīklu apgrūtinājumu reģistrēšanu, pirkuma - pārdevuma līgumu dokumentāciju                

Jautājumi par zemes  nomas, telpu iznomāšanas un teritorijas uzkopšanas līgumiem

DARBA AIZSARDZĪBAS DIENESTS
PAR IZSLUDINĀTAJĀM IEPIRKUMU PROCEDŪRĀM

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem, veiktas izmaiņas iepirkumu procedūru norisē un dokumentācijā.

Ar šo informējam visus ieinteresētos piegādātājus, kuri ir izņēmuši iepirkumu procedūras nolikumus un gatavo piedāvājumus dalībai AS “RĪGAS SILTUMS” izsludinātajās iepirkuma procedūrās.

Vēršam uzmanību, ka no 16.03.2020. tiek veiktas šādas izmaiņas iepirkumu procedūras norisē un dokumentācijā:

1.Iepazīšanās ar iepirkumu procedūras nolikumu

Nav paredzēta ieinteresēto piegādātāju iepazīšanās ar iepirkuma procedūras nolikumu uz vietas AS “RĪGAS SILTUMS” telpās Rīgā, Cēsu ielā 3A, iepirkumu procedūras nolikums tiek izsūtīts elektroniski.

2.Iepirkumu procedūru nolikumu saņemšana

Iepirkumu procedūras nolikums tiek izsniegts tikai elektroniski. Ja saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu ir paredzēta maksa par nolikuma un tehniskā projekta saņemšanu (u.tml.), ieinteresētais piegādātājs, veicot samaksu, ieskanē maksājuma uzdevumu un nosūta to elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja e-pasta adresi. Secīgi, ieinteresētais piegādātājs tiek reģistrēts iepirkuma procedūras izsniegšanas reģistrā un tam ir tiesības saņemt iepirkuma procedūras nolikumu.

3.Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš/laiks paliek nemainīgs un jāievēro iepirkumu procedūras nolikumā minētie nosacījumi.

Veiktas izmaiņas piedāvājuma iesniegšanas vietai, kas noteikta: AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, pie apsardzes, ja nolikumā nav noteikta cita kārtība.

4.Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas laiks/vieta paliek nemainīga.

Veiktas izmaiņas, nosakot, ka piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā sēdē, bez pretendentu piedalīšanās.

Pēc piedāvājumu atvēršanas, AS “RĪGAS SILTUMS” visiem pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu dalībai iepirkumu procedūrā, elektroniski uz pretendentu norādīto e-pasta adresi nosūtīs atvēršanas protokola kopiju.

5.Vietas apskate

Gadījumos, kad iepirkumu procedūras nolikums paredz nosacījumu ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar vietu (vietas apskate), kurā nepieciešams veikt darbus un/vai sniegt pakalpojumus jāņem vērā, ka vietas apskate tiks organizēta ne vairāk kā diviem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi. Pieteikšanās uz vietas apskati tiek organizēta atbilstoši iepirkumu procedūras nolikumā noteiktajiem nosacījumiem.