Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” kategoriski noraida nepatiesos apgalvojumus par iecerēm iekasēt soda naudas no visiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem

21/11/2019

AS “RĪGAS SILTUMS” kategoriski noraida SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bijušā valdes locekļa Ivo Leča presē paustos nepatiesos apgalvojumus, par AS “RĪGAS SILTUMS” iecerēm iekasēt soda naudu no visiem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem.

AS “RĪGAS SILTUMS” nekad nav piemērojusi un neplāno piemērot līgumsodu/nokavējuma procentus klientiem, kuri godprātīgi ik mēnesi norēķinās par piegādāto siltumenerģiju.  

Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumi paredz, ka tikai par nokavētiem maksājumiem, AS “RĪGAS SILTUMS” ir tiesības aprēķināt un iekasēt no līgumsodu/nokavējuma procentus par rēķina samaksas kavējumu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

AS “RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju, balstoties uz savstarpēji noslēgtiem līgumiem par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas ir ar identiskiem nosacījumiem visiem klientiem un sagatavoti, pamatojoties uz LR MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” .

AS “RĪGAS SILTUMS” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas ievēro labas pārvaldības principus. Šādi nepatiesi apgalvojumi grauj AS “RĪGAS SILTUMS” reputāciju un uzticamību klientu vidū.

Par AS „RĪGAS SILTUMS”

AS „RĪGAS SILTUMS” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometru, no kuriem 74% atrodas AS „RĪGAS SILTUMS” īpašumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas dome (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).