Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par atklāta konkursa Nr. RS/E 18/283/AK "Būvobjekta ”Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē ”Daugavgrīva” būvuzraudzība"

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Būvuzraudzība
Iepirkuma ID
RS/E 18/283/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Trešdiena, 13 Marts, 2019
Komentāri

AS „RĪGAS SILTUMS”, reģ. Nr.40003286750, paziņo, ka atklāta konkursa “Būvobjekta ”Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē ”Daugavgrīva” būvuzraudzība”, pasūtījuma identifikācijas
Nr. RS/E 18/283/AK, rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2019.gada 12.martā tika apstiprināts A/S „Inspecta Latvia”, reģ. Nr.40003130421, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 35 000,00 EUR (bez PVN).

Pakalpojums tiks veikts atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām un realizēts izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu saskaņā ar 2017.gada 7.martā apstiprinātajiem MK noteikumiem Nr.135 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem  un saskaņā ar 31.05.2018. noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/033 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru  par projekta īstenošanas nosacījumiem.

Kontaktpersona: siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357, fakss 67017363.

Dokumentu saņemšanas termiņš
13-Mar-2019 15:00
Dokumentu iesniegšanas termiņš
13-Mar-2019 15:00