Jūs atrodaties šeit

Par atklāta konkursa, id.Nr. RS2022/067/AK, rezultātiem

Iepirkumu metode
Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets
Paziņojums
Iepirkuma ID
RS2022/067/AK
Paziņojuma publicēšanas datums
Piektdiena, 20 Maijs, 2022
Komentāri

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

par konteinertipa biokurināmā katlu mājas izgatavošanu uzstādīšanai KM Bauskas ielā 207A, Rīgā teritorijā, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS2022/067/AK

sagatavots saskaņā ar Ministra kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 21.punktu

Rīgā, 2022.gada 20.maijā

a

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets

AS „RĪGAS SILTUMS”, Cēsu iela 3A, Rīga, LV 1012, Latvija.

Atklāts konkurss “Konteinertipa biokurināmā katlu mājas izgatavošana uzstādīšanai
KM Bauskas ielā 207A, Rīgā teritorijā”, pasūtījuma identifikācijas Nr. RS2022/067/AK.

Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanu par konteinertipa biokurināmā katlu māju moduļu (katlu māja ar kurināmā novietni un padeves konveijeriem, dūmeni)  izgatavošanu, uzstādīšanu norādītajā laukumā, inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūves uzraudzībai, KM ieregulēšanai un palaišanai, KM apkopes darbu veikšanai.

b

Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Paziņojums par atklātu konkursu 06.04.2022. tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

c

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti

Iepirkuma komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs, valdes loceklis U.Osis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, valdes loceklis R.Elliņš un komisijas locekļi: siltumavotu direktors I.Urtāns, Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs, Ražošanas daļas vecākais siltumtehnisko iekārtu inženieris J.Stacēvičs, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte, atbildīgā par IKS I.Kabuce.

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 23.03.2022.   lēmums Nr.62 “Par pastāvīgo komisijas sastāvu”.

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: AS “RĪGAS SILTUMS” Ražošanas daļas vadītājs S.Pļiskačevs un  siltumavotu direktors I.Urtāns.

 

d

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 21.04.2022. plkst. 11:00 (pēc Latvijas laika).

e

To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas

 

Līdz 21.04.2022. plkst. 11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā piedāvājumus konkursam iesniedza 1 pretendents.

 

f

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

Piedāvājumu atvēršana - 21.04.2022. plkst. 11:15 (pēc Latvijas laika) atklātā sēdē, AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, 3.korpusa sēžu zālē, izmantojot www.eis.gov.lv.

g

Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

Pretendentu kvalifikācija un piedāvājumi konkursa gaitā tika vērtēti
saskaņā ar nolikuma 14.sadaļu “Piedāvājumu izvērtēšana”.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi un atbilstība vispārējām kvalifikācijas prasībām (1.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 10.sadaļu. 

Pretendentu atbilstības tehniskajām specifikācijām (2.kārta) vērtēšana tika veikta saskaņā ar nolikuma 11.sadaļu.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 12.sadaļu „Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle (3.kārta)” piedāvājuma finanšu izvērtēšana tika veikta saskaņā ar konkursa nolikumā paredzēto algoritmu.

SIA “EcoHeat Technologies” piedāvājums par konteinertipa biokurināmā katlu mājas izgatavošanu uzstādīšanai KM Bauskas ielā 207A, Rīgā teritorijā ar kopējo līguma cenu EUR 1 078 406,20 (bez PVN) un iekārtu apkopi ar apkopju kopējām izmaksām EUR/1.gadā 6 000,00 (bez PVN), EUR/2.gadā 6 000,00 (bez PVN), avārijas un ārpuskārtas darbu veikšanas izmaksas (darba dienās no plkst. 8:00-17:00 - 35,00 EUR/cilv.st. (bez PVN), pārējā laikā - 50,00 EUR/cilv.st. (bez PVN), maksa par vienu izsaukumu - 100,00 EUR/1 izsaukumu) (bez PVN).

 

h

Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi

Nav attiecināms

i

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu

Nav attiecināms

j

Ja piedāvājumu iesniedzi tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai

Nav attiecināms

k

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru

Nav attiecināms

l

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu

Nav attiecināms

m

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas

Nav attiecināms

Piedāvājumi tika iesniegti elektroniski, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmu.

n

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai

Nav attiecināms

 

Kontaktpersonas

Siltumavotu direktors I.Urtāns, tālrunis 67017357

Dokumentu saņemšanas termiņš
20-Maijs-2022 13:23
Dokumentu iesniegšanas termiņš
20-Maijs-2022 13:23