You are here

Tiešie norēķini – atbildes uz aktuāliem jautājumiem

02/09/2020

Kas mainīsies daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja līgums par ēkas apkuri tiks noslēgts pa tiešo ar AS "RĪGAS SILTUMS"?

Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visu dzīvokļu īpašnieku vārdā. Mainot norēķina veidu tiek slēgta atsevišķa vienošanās par norēķina kārtības maiņu.

AS “RĪGAS SILTUMS” tiešo norēķinu gadījumā katram dzīvokļa īpašniekam, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku pieņemto metodiku par siltumenerģiju maksājamās daļas noteikšanu (pamatojoties uz 15.09.2015. MK noteikumiem Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katras dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”)  un pilnvarotās personas sniegto informāciju, sagatavo rēķinu - aprēķinu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī norēķinu periodā un nosūta to dzīvokļa īpašniekam uz norādīto pasta vai e-pasta adresi.

Dzīvokļa īpašniekam jāveic samaksa par dzīvoklī patērēto siltumenerģiju saskaņā ar saņemto rēķinu - aprēķinu, to ieskaitot AS “RĪGAS SILTUMS” norēķinu kontā bez pārvaldnieka starpniecības.

Par rēķina - aprēķina sagatavošanu katram dzīvokļa īpašniekam ir jāmaksā papildus maksa EUR 2,73 (bez PVN un pasta pakalpojumiem, kas šobrīd ir 1 EUR par vienu sūtījumu). Šajā maksā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu.

Vai to noslēdz māja kopumā vai atsevišķi dzīvokļa īrnieki?

Ja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par labu tiešajiem norēķiniem ar AS “RĪGAS SILTUMS”, tad līguma noslēgšanai par siltumenerģijas piegādi un lietošanu visā mājā (nevis katrā atsevišķā dzīvoklī), dzīvokļu īpašnieki pilnvaro vienu personu, kas var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Pilnvarotā persona slēdz līgumu vai attiecīgu vienošanos pie spēkā esošā līguma par siltumenerģijas lietošanu un piegādi par norēķinu veidu visu dzīvokļu īpašnieku vārdā. Ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķs līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu netiek slēgts.

Vai mājai noslēgšanas brīdī ir jāatmaksā no sākuma visus parādus?

Jā. AS „RĪGAS SILTUMS” slēdz ekvivalentus līgumus ar visiem siltumenerģijas lietotājiem, neradot kādam priekšrocības attiecībā pret citiem. Norēķinu kārtība (tiešie norēķini vai norēķini ar pārvaldnieka starpniecību) nemaina siltumenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumus. Līdz ar to, gan veicot norēķinus ar pārvaldnieka starpniecību, gan pa tiešo AS “RĪGAS SILTUMS”, uzsākot jauno apkures sezonu parādiem par iepriekšējos periodos patērēto siltumenerģiju ir jābūt samaksātiem pilnībā.

Vai bez starpnieka pakalpojums kļūs lētāks? Kā tiek veikti aprēķini: pēc deklarēto personu skaita,  par kvadrātmetriem, pēc dzīvokļiem?

Pieņemot lēmumu par tiešo maksājumu veikšanu, dzīvokļu īpašniekiem jānosaka  kritēriji un metodika, pēc kādiem tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu  saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamai mājai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosacījumiem.

Lai nodrošinātu tiešos norēķinus, AS “RĪGAS SILTUMS” ir aprēķinājusi viena tiešā rēķina - aprēķina sagatavošanas izmaksas, kas ir EUR 2,73 bez PVN katram dzīvokļa īpašniekam. Šajā maksā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu. Ja rēķina – aprēķina piegāde tiks nodrošināta par pastu, izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem.

Vai iedzīvotājiem jāmaina visa apkures sistēma: radiatori, jāuzstāda skaitītāji?

Mainot norēķinu kārtību un pārejot uz tiešajiem norēķiniem, nav nepieciešams veikt apkures sistēmas pārbūvi.

Vai šāda vienošanās pasargās no kaimiņu parādiem? Vai var izveidoties situācija, ka liela parāda dēļ māja ziemā paliks bez apkures?

Norēķinu kārtība (tiešie norēķini vai norēķini ar pārvaldnieka starpniecību) nemaina siltumenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumus.

Saskaņā ar MK 21.10.2008. noteikumi Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi, ja lietotājs - mājas dzīvokļu īpašnieki- noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem (par kārtējā mēnesī piegādāto siltumenerģiju norēķinus jāveic līdz nākošā mēneša 20.datumam).

Varam minēt šādu piemēru,  ja dzīvojamā mājā ir uzstādīts apkures katls, kas tiek kurināts ar malku, tad malkas iegādes procesā ir jāiesaistās visiem siltumenerģijas patērētājiem. Bet, ja  kāds no dzīvokļu īpašniekiem nemaksā par kurināmo, tad pārējiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāiemaksā šā parādnieka daļu, lai nopirktu malku un nesaltu ziemas laikā.  

Cik procentuāli jābūt  mājas maksātnespējas (20% no neapmaksātiem maksājumiem, 30% ...)? lai tā nebūtu pieslēgta pie siltumtīkliem?

Ņemot vērā, ka AS “RĪGAS SILTUMS” visiem siltumenerģijas lietotājiem piemēro vienādus siltumenerģijas piegādes nosacījumus, uzsākot apkures sezonu, parādam par visai mājai piegādāto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā, jābūt pilnībā samaksātam