Jūs atrodaties šeit

Nosacījumi siltumavotu dalībai AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas iepirkumu procedūrās

 

Informācija par dalības iespējām AS “RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas iepirkumu procedūrās.

AS “RĪGAS SILTUMS” ražo siltumenerģiju gan savos siltumavotos, gan iepērk to no neatkarīgajiem ražotājiem. Siltumenerģijas iepirkums notiek iknedēļas iepirkumu procedūras rezultātā. Iepirkumu procedūras tiek organizētas uz siltumenerģijas apjomu, uz ko var pretendēt ne mazāk kā divi ražotāji. Par siltumenerģijas iepirkumu procedūras dalībnieku var būt jebkurš komersants, kura rīcībā ir nepieciešamās ražošanas iekārtas un izbūvēts pieslēgums siltumtīkliem.

1. Nosacījumi siltumavotu dalībai siltumenerģijas iepirkumu procedūrās.

Lai pieslēgtos Rīgas centralizētās siltumapgādes siltumtīkliem un piedalītos siltumenerģijas iepirkumu procedūrās nepieciešams veikt sekojošas darbības un ievērot sekojošus nosacījumus:

1.1.Saņemt AS ”RĪGAS SILTUMS” Tehniskos noteikumus, kuros tiks noteikta iespējā siltumtīklu pieslēguma vieta, pieslēguma tehniskie nosacījumi un siltumtīklu spiediena režīmi.

1.2.Jāizprojektē un jāizbūvē siltumtrase no siltumavota līdz Tehniskajās prasībās norādītajam mezglam.

1.3. Jāizbūvē siltumavots vai jāierīko esošā siltumavota pieslēgums pēc atdalītās shēmas. Siltumtīklu sūkņi jāizvēlas, ievērojot Tehniskajās prasībās paredzētās pieslēguma vietas spiediena režīmus.

1.4.Siltumavotam jāspēj ražot siltumenerģija, ievērojot Tehniskajiem noteikumiem pievienoto temperatūru grafiku, kas nosaka siltumnesēja temperatūru atkarībā no ārgaisa temperatūras. Tiek pieļautas atkāpes no temperatūru grafika 3oC robežās. Parasti maksimālā siltumnesēja temperatūra saskaņā ar temperatūru grafiku ir 120oC un atsevišķās mazākās siltumapgādes sistēmās tā ir 105oC.

1.5.Siltumavotam jāparedz siltumtīklu piebarošanas sistēma, kuras ražība tiek noteikta atkarībā no siltumavota jaudas.

1.6.Jānoslēdz siltumenerģijas pirkšanas-pārdošanas līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS”. Līgumos tiek paredzēti vienādi nosacījumi visiem neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem.

AS “RĪGAS SILTUMS” nodrošina siltumenerģijas uzskaites mēraparātu piegādi un darbības uzraudzību. Uzņēmuma Dispečeru dienests organizē siltumtīklu operatīvo vadību.

2.Iknedēļas siltumenerģijas iepirkumu procedūru norise

2.1. Siltumenerģijas tirgus dalībnieks (turpmāk – Ražotājs), ar kuru ir noslēgts siltumenerģijas pirkšanas-pārdošanas līgums, līdz katras nedēļas trešdienas plkst. 14:00 nosūta uz līgumā norādīto AS “RĪGAS SILTUMS”  e-pasta adresi siltumenerģijas apjomu, kuru tas ir plānojis saražot.

2.2. AS “RĪGAS SILTUMS” apkopo visu Ražotāju iesūtīto informāciju un līdz trešdienas 16:00 paziņo Ražotājiem siltumenerģijas apjomu, par kuru tiks rīkota iepirkuma procedūra. Iepirkuma procedūra tiek rīkota uz apjomu, uz kuru var pretendēt ne mazāk kā 2 Ražotāji.

2.3. Ražotāji līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst. 10:00 e-pastā nosūta AS “RĪGAS SILTUMS” piegādājamās siltumenerģijas apjomu un iepirkuma cenu piedāvājumu nākamajai tirdzniecības nedēļai.  Ražotājs piedāvājumu var iesniegt vairākās daļās ar atšķirīgu apjomu un cenu. Tirdzniecības nedēļa ir no sestdienas 00:00 līdz nākamās sestdienas 00:00.

2.4.AS “RĪGAS SILTUMS” līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst. 14:00 vadoties pēc ekonomiskā pakāpeniskuma principam, izvēlas iepirkuma procedūras pretendentus un nosūta izvēlētajiem Ražotājiem  pieprasījumus ražot siltumenerģiju nākamajā Tirdzniecības nedēļā par Ražotāja iepirkumā piedāvāto cenu.

2.5. Ražotājiem pēc informācijas saņemšanas ceturtdien līdz 14:00 ir pietiekošs laiks sagatavot ražošanas iekārtas darbībai tirdzniecības nedēļā, kas sākas sestdienā plkst0 0:00.

2.6.Ja minētās iepirkuma organizēšanas dienas ir  svētku dienas, iepirkuma procedūras un tirdzniecības nedēļas sākuma un beigu termiņi var tikt mainīti, par ko līgumā noteiktajā kārtībā tiek paziņots Ražotājiem.

Piezīme: Šobrīd tiek izstrādāta elektroniska siltumenerģijas iepirkuma sistēma, kas vienkāršos minētās iepirkumu informācijas apriti.