Jūs atrodaties šeit

Biokurināmā katlu mājas izbūve SC “Imanta”

Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/032

2018.gada 31.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Imanta”” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Lai paaugstinātu SC „Imanta” efektivitāti un samazinātu dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē, tiek paredzēta biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x20 MW un dūmgāzu kondensatora izbūve vietā, kur pašlaik atrodas darbā neizmantotā mazuta saimniecība. Tādējādi tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturizēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu. Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts importētās fosilās dabasgāzes patēriņš no 100% uz 58.48% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu.

2018.gada 20.martā tika izsludināts atklāts konkurss „ Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta””, sludinājumus publicējot AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā, kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 22.06.2018. Šobrīd tiek veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Atklāta konkursa „Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūve siltumcentrālē “Imanta””, id. Nr. RS/E 17/107/AK, rezultātā 2018.gada 9.oktobrī noslēgts būvprojekta izstrādes, iekārtu piegādes, būvmontāžas un būvdarbu līgums un iekārtu apkopes līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA „Energoremonts Rīga”.

Biokurināmā katlu mājas ar katlu jaudu 40 MW izbūvi siltumcentrālē “Imanta” līguma cena sastāda ~16 milj. EUR, līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izmaksu daļas ~ 6 milj. EUR.

 Šobrīd notiek sagatavošanās darbi projekta realizācijas uzsākšanai.

Informācija publicēta 29.10.2018.