Jūs atrodaties šeit

Biokurināmā katlu izbūve SC “Daugavgrīva”

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/033

2018.gada 31.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Īstenojot projektu tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturizēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt SC „Daugavgrīva” efektivitāti un samazināt dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē no 54.43% uz 5.83% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Projektā tiek paredzēta jaunu ūdenssildāmo katlu un dūmgāzu kondensatora izvietošana siltumcentrāles ūdenssildāmo katlu zālē, paredzot esošo neizmantojamo katlu KVGM-10 (2 gab.) un pārējo neizmantojamo iekārtu demontāžu.

2018.gada 6.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „ Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva””, sludinājumus publicējot AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā, laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Dienas bizness”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 27.04.2018. Šobrīd tiek veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Atklāta konkursa „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva””, id. Nr. RS/E 17/106/AK, rezultātā 2018.gada 19.jūlijā noslēgts būvprojekta izstrādes, iekārtu piegādes, būvmontāžas un būvdarbu līgums, un iekārtu apkopes  līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju Personu apvienību, kas sastāv no AS „Lafipa” un SAS „Enerstena”.

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” līguma cena sastāda ~5 milj. EUR, līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izmaksu daļas ~ 1 milj. EUR.

Šobrīd ir pabeigta tehnisko risinājumu saskaņošana un 2018.gada 25.oktobrī izpildītājs iesniedzis Rīgas pilsētas būvvaldē  būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā.

Informācija publicēta 29.10.2018.