Jūs atrodaties šeit

Biokurināmā katlu izbūve SC “Daugavgrīva”

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/033

2018.gada 31.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Īstenojot projektu tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturizēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt SC „Daugavgrīva” efektivitāti un samazināt dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē no 54.43% uz 5.83% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Projektā tiek paredzēta jaunu ūdenssildāmo katlu un dūmgāzu kondensatora izvietošana siltumcentrāles ūdenssildāmo katlu zālē, paredzot esošo neizmantojamo katlu KVGM-10 (2 gab.) un pārējo neizmantojamo iekārtu demontāžu.

2018.gada 6.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „ Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva””, sludinājumus publicējot AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā, laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Dienas bizness”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 27.04.2018. Šobrīd tiek veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Atklāta konkursa „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva””, id. Nr. RS/E 17/106/AK, rezultātā 2018.gada 19.jūlijā noslēgts būvprojekta izstrādes, iekārtu piegādes, būvmontāžas un būvdarbu līgums, un iekārtu apkopes  līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju Personu apvienību, kas sastāv no AS „Lafipa” un SAS „Enerstena”.

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” līguma cena sastāda ~5 milj. EUR, līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izmaksu daļas ~ 1 milj. EUR.

Šobrīd ir pabeigta tehnisko risinājumu saskaņošana un 2018.gada 25.oktobrī izpildītājs iesniedzis Rīgas pilsētas būvvaldē  būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā.

Informācija publicēta 29.10.2018.

2018.gada 23.novembrī izsniegta būvatļauja Nr. BV-18-1006 aba/k ar projektēšanas nosacījumiem.

Tiek veikta būvprojekta "Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Daugavgrīva" ekspertīze.

2019.gada 25.februārī atvērts atklāts konkurss par būvprojekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” būvuzraudzību.

Pamatiekārtas (katlu priekškurtuves, katlu, dūmgāzu kondensatori) ir piegādātas objektā, filtri  un iekārtas kurināmā noliktavai tiek ražotas. Notiek palīgiekārtu pasūtīšana (sūkņi, vārsti, aizbīdņi u.c.). Tuvākajā laikā tiek plānots piegādāt dūmeni objektā.

2019.gada 5.martā no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta apliecinājuma karte demontāžas darbu veikšanai ar nosacījumiem. Tiek risināts jautājums par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu būvvaldē un attiecīgi teritorijas sagatavošanu demontāžas darbu uzsākšanai.

Informācija publicēta 01.03.2019.

2019.gada 18.martā noslēgts līgums par būvobjekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana” būvuzraudzību.

2019.gada 5.aprīlī no būvvaldes apliecinājuma kartē ir saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi un 11.aprīlī uzsākti demontāžas darbi būvobjektā, ievērojot visus nosacījumus darbam ar azbestu. Tiek plānots, ka demontāžas darbi tiks pabeigti līdz maija beigām.

2019.gada 15.maijā no ekspertiem saņemts būvprojekta pozitīvs atzinums.

Būvprojekts tiek skaņots ar AS “RĪGAS SILTUMS” un pārējām institūcijām. Pašlaik tiek risināts jautājums ar SIA “Rīgas ūdens” par nepieciešamo centralizētās kanalizācijas sistēmas daļas pārbūves kārtību un attiecīgi būvprojekta saskaņošanu.

Informācija publicēta 31.05.2019.

2019. gada 5. jūnijā pabeigti katlu mājas esošo iekārtu demontāžas darbi.

2019.gada 17. jūnijā Būvvaldē iesniegts būvprojekts “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana” SC “Daugavgrīva” un uzsākta tā izskatīšana. 19.jūnijā būvobjektu apmeklē Būvvaldes inspektors. 28.jūnijā tika saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un 10. jūlijā no Būvvaldes saņemta būvatļauja Nr.BV-18-1006-abv/K ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

No 11.jūlija katlu telpā uzsākta sienu sagatavošana krāsošanas darbiem, izveidots teritorijas nožogojums un uzstādītas apsardzes kameras saskaņā ar būvniecības darbu organizācijas plānu. Jūlija beigās paredzēts pilnībā sagatavot būvlaukumu aktīvai būvniecības uzsākšanai.

Augusta sākumā plānots uzsākt katlu mājas grīdas un esošo pamatu demontāžu, kurināmā noliktavas izbūvi un organizēt siltumtīklu pārbūves darbus.

Uzstādāmās iekārtas – priekškurtuves, katli un dūmgāzu kondensatori

Katlu mājas telpa jaunuzstādāmajām iekārtām

Informācija publicēta 31.07.2019.